จะระบบซีหรือระบบแท่งไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือความชอบธรรมเป็นธรรม

ไปเห็นท่าน @Ekkawat N Korat โพสบนเฟชบุ๊คในเรื่องระบบซี ระบบแท่ง น่าสนใจดีครับ เลยคัดลอกมาให้อ่านต่อแบบไม่แก้ไขอะไรเลย ท่านว่าไว้อย่างนี้ครับ จะเป็นระบบซี หรือระบบแท่งไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาความความชอบธรรม ขณะนี้คงมีพี่น้องเราหลายๆ คน เดินทางจากหลายๆ จังหวัด เพื่อนเข้าร่วมแสดงเจตนาในการในการเสียสิทธิ จากการเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งเหตุเกิดมานานหลายปี ดีใจที่ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นในท้องถิ่นเรา และสามารถเล่าสู่ให้น้องๆ ฟังได้ ว่าระบบแท่งปัจจุบัน (แต่เราสร้างระบบแท่งอนาคตได้) มันเป็นมาอย่างไร ขอเล่าให้ฟังดังนี้ เมื่อ 2-3 ปีก่อน มีการจัดทำแทงโมเดลสำหรับท้องถิ่น และมีการเดินสายให้ความรู้และขอมติจากที่อบรมว่าคุณต้องการระบบแท่งแบบไหน โดยบรรยายว่าแต่ละแบบดีอย่างไรบ้าง….ผลสรุป มีการลงมติ (ผลมติไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า) เป็นแบบหนึ่ง ซึ่งดีมาก ทุกคนมีสิทธิไม่น้อยกว่าเดิม แต่…..หลังจากนั้น ทุกอย่างแทบจะไม่เหลือโครงร่างเดิม (โครงร่างเดิมบอกมาประมาณ 10%) ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการประชุม เข้าสู่ยุคที่ 2 ยุคขอ ปลัด 8 พิเศษ ผมดูตัวชี้วัดแล้วก็คิดในใจ นี่เหรอครับตัวชี้วัด ปลัด 8 พิเศษ และเคยได้เขียนไปบ่นไปตามเฟสว่า […]

สมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ อปท.หารือกรมส่งเสริมฯแก้ปัญหาระบบแท่ง

สมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งมาเป็นระยะแล้วว่าในวันที่ 26 มกราคม 2559 ซึ่งก็คือวันนี้เองครับ เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมฯ จะมีการประชุมหารือ เนื่องจากการเปลี่ยนจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่งส่งผลกระทบกับข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการเป็นจำนวนมาก ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการประสานจาก ผอ.วันชัย ผอ.สำนักบุคคลฯ เป็นผู้ประสานแจ้งว่า อธิบดีกรมส่งเสริมฯ เชิญผู้แทนสมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ เข้าร่วมประชุม และทางสมาพันธ์ฯ ก็ได้เชิญทางตัวแทนจากชมรมจัดเก็บ ชมรมช่าง และแน่นอน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือในงานนี้ด้วย โดยได้ส่งรองประธานชมรมฯ ภาคกลางเข้าร่วม แนวทางการหารือคงอยู่ในแนวทางที่เราท่านได้รับทราบมาตลอดนั่นคือ ข้อแรก ขอขยายระดับควบแท่งทั่วไป ควบไปจนถึงอาวุโส และขอขยายระดับควบแท่งวิชาการ ควบไปจนถึงชำนาญการพิเศษ โดยไม่ต้องมีการขอขยายกรอบภายหลังจากเดิมที่กำหนดไว้ และต้องไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขภาระค่าใช้จ่ายหรือขนาดของ อปท.กำหนด ข้อสอง ทางสมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ อยากได้รับคำยืนยันว่า จะต้องกำหนดแนวทางหรือวิธีการขึ้นมา เพื่อคงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้คำนึงถึงสิทธิเดิมตามระบบซีต้องไม่หายไปทั้งในเรื่องของขั้นพอก หารเปลี่ยนสายงาน (เปลี่ยนแท่ง) ระยะเวลาการครองตำแหน่ง ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนจากซีไปเป็นระบบแท่งสามารถเดินทางไปร่วมสังเกตุการณ์ได้ ตามเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งไปด้านบนครับ ส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟสทางไลน์ได้ ผมคิดว่าตั้งแต่เที่ยงคงมีข่าวออกมาให้เราได้รับทราบกัน หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากที่นี่ก็ได้ครับ ผมจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เมื่อเข้าแท่งแล้วปฏิบัติยังไง

มีเรื่องถามไถ่กันมาเป็นระยะๆว่า ค่าอะไรต่างๆของเราข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอะไรต่อมิอะไรในการฝึกอบรมต้องเบิกแบบไหนยังไง พอคนตอบบอกว่าทำอย่างเดิมไปก่อน คนถามก็ไม่อยากจะเชื่อล่ะครับ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ออกมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบตำแหน่งตามความสามารถ หรือที่พวกเราคุ้นเคยกันดีว่า ระบบแท่ง แล้วทีนี้ระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ยังทำการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จไม่สามารถประกาศใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 จึงได้ออกหนังสือนี้แจ้งมา ก่อนปรับเปลี่ยนระบบตำแหน่งใหม่ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในอัตรเดิมไปก่อนจนกว่าระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอยู่จะมีผลใช้บังคับ รายละเอียดอ่านตามภาพประกอบได้เลยครับ

1 มกราคม 58 ท้องถิ่นเข้าระบบแท่ง

เมื่อคืนนี้ ปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา  ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.โพสเฟชบุ๊ค “ปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา” บอกผลการพิจารณา กถ. เรื่องระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันว่า  1  มกราคม  2558  ท้องถิ่นต้องเข้าระบบแท่งตามมติ กถ. อย่างที่เราทราบกันดีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับว่า  โครงสร้างแท่งของท้องถิ่นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  4  แท่งคือ  แท่งทั่วไป  แท่งวิชาการ  แท่งอำนวยการ  แท่งบริหารจัดการ ประเภททั่วไป คือ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน  งานบริการ  งานปฏิบัติตามของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งบรรจุจากผู้จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จปริญญาทางวิชาการตามที่ กถ.กำหนดให้  ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น คือ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย  กอง  สำนัก  หรือตำแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่าตามที่ กถ. กำหนด ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น คือ ตำแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง อบจ.  เทศบาล  และ อบต.หรือตำแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่า ตามที่ กถ.กำหนด นี่เป็นการกำหนดโครงสร้างแท่งของท้องถิ่นที่เราท่านทราบกันดีอยู่แล้ว  […]

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมตัวจะเข้าสู่ระบบแท่ง

ก่อนสิ้นปี  2555  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับชมรมและสมาคมท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะหาข้อมูลว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรจะปรับตัวเองให้เข้าสู่ระบบแท่งเหมือนกับข้าราชการ กพ. หรือจะคงไว้ซึ่งระบบซีเหมือนเดิม  และถ้าเป็นแท่งจะเป็นแท่งแบบไหน  แล้วก็นำข้อมูลที่ได้นั้นเสนอไปยังที่ประชุม กถ. อีกที ชมรมพัฒนาชุมชนฯ มีประธานชัช  และเจ๊นุช  นักพัฒน์จากเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุมที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2555  ที่ผ่านมา  และประธานชัชได้สรุปผลการประชุมไว้ในบอร์ดชมรมฯอย่างนี้ครับ ที่ประชุมมีมติเลือกเสนอให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในรูปแบบที่  3  ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน  แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างปรับโดยอิงกับภาคข้าราชการพลเรือน  แต่ปรับระดับชั้นงานให้ตามลักษณะงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาลและนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น  ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย/กอง/สำนักเข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการ กลไกเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองซึ่งอาจยืดหยุ่นกว่าในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การจ่ายค่าตอบแทน  การแต่งตั้ง  เป็นต้น ผมยอมรับว่า  ยังไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีนัก  เอาเป็นว่าใครอยากรู้รายละเอียดไปหาโหลดมาอ่านได้ครับ  หรือจะเข้าไปดูที่บอร์ดชมรมฯก็ได้  แล้วอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังด้วยล่ะ

CLOSE
CLOSE