nengnengneng.net

Tag: ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ (page 1 of 8)

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ รุ่นที่ 2

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

หลังจากที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ไป  ปรากฏว่ามีเพื่อนๆ นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจกันมากครับ  สมัครมาล้นหลาม  จากที่เคยคิดไว้ว่าจะรับเพียง  100  คนกลับเป็นว่ามีแต่คนอยากมารุ่น  1  นี้  (ทำเอาผมอดสงสัยไม่ได้ว่า  ถ้าไม่บอกว่าเต็มแล้วนี่  ไม่สมัครใช่มั้ย—ฮา)…

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลันสวนดุสิต ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนี้จัดขึ้นในวันที่  3 – 5  มีนาคม  2560  ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  …

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปีงบ 61 ต้องเสร็จวันไหน

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ความจริง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6 / ว 2293  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ …

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE