nengnengneng.net

Tag: ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ (page 1 of 8)

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลันสวนดุสิต ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนี้จัดขึ้นในวันที่  3 – 5  มีนาคม  2560  ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  …

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปีงบ 61 ต้องเสร็จวันไหน

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ความจริง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6 / ว 2293  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ …

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแก้แค่คนพิการหรือ

2601

หลังจากที่ได้แจ้งไปว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ระหว่างวันที่  22-31  สิงหาคม  2559  ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  ปรากฏว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโทรถามกันวุ่นพอสมควรครับ

มีหลายท่านที่ผมไม่ได้รับสาย  ก็ขออนุญาตมาทบทวนคำถามในที่นี้ก็แล้วกันครับ  เพราะผมเชื่อว่า  คำถามของท่านคงไม่ต่างกันเท่าไรหรอกว่ามั้ย  ขออนุญาตยกตัวอย่างมาให้อ่านกันดังนี้

ถาม …

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE