ทบทวนความจำการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปีงบ 60

2053

สวัสดีปีใหม่ 2559 ไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันอีกครั้งหนึ่งครับ ในวันทำงานวันแรกของปี 2559 นี้ผมนำหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2322 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาทบทวนความจำกันอีกครั้งหนึ่งครับ

2054

ที่ผมบอกว่านำหนังสือนี้มาทบทวนความจำก็เพราะว่า ในหนังสือนี้ให้พวกเรานักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพหรือบันทึกข้อมูลแล้วแต่ที่เนี่ยนะครับ ได้เข้าระบบ (สารสนเทศเบี้ยยังชีพ) และบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของปีงบประมาณ 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ตอนนี้ถึงเดือนมกราคม 2559 แล้วนะครับ เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันแล้ว

และถ้าท่านเข้าไปในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ท่านจะเห็นตัวหนังสือวิ่งอู่ด้านบนบอกว่าระบบปิดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และวงเล็บไว้ด้วยว่า วันที่ 15 มกราคม 2559 คือคืนวันที่ 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เที่ยงคืน  วันนี้ท่านจัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเรียบร้อยแล้วหรือยัง

เมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพย้าย ทำไมไม่จำหน่ายออกจากระบบ

2029

ช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา (1-30 พฤศจิกายน 2558) นอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2560 และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่บรรดานักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพอีกด้วย

และเพราะระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพรับข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพคนหนึ่ง หมายเลขบัตรประชาชนหนึ่ง คนเดียวเท่านั้น เราจึงเห็นการประสานงานของนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ฝ่ายหนึ่งปลดล็อกจำหน่ายรายชื่อของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพราะเขาเหล่านั้นได้ย้ายภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย และได้ไปขอลงทะเบียนกับอีกฝ่ายหนึ่ง

แปลกมากถึงแปลกมากที่สุดที่ อปท.ต้นทางไม่ยอมจำหน่ายให้ อปท.ปลายทาง ทั้งที่ปลายทางเขาถ่ายภาพหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าผู้รับเบี้ยยังชีพรายนั้นย้ายมาจากที่ไหนเมื่อไรส่งประสานไป เบื้องต้นผมเข้าใจว่า อปท.ต้นทางกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพครับ

แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ในหนังสือ ว 2500 ข้อ 4.1 บอกไว้ว่า เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจ่ายเงินตามวิธีที่กำหนด ด้วยเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามความประสงค์ของผู้รับเงินทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ตลอดทั้งปีงบประมาณตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอให้ผู้มีสิทธิ แม้ว่าผู้มีสิทธิจะได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปแล้ว เนื่องจากได้ขอใช้ชื่อบุคคลนั้นของบประมาณเป็นการล่วงหน้ามาแล้ว  อ่านรายละเอียดที่นี่

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว มั่นใจเถอะครับว่า อปท.คุณจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพของบุคคลท่านที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปแล้วอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นจำหน่ายชื่อของเขาในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพออกเถอะครับ อปท.ปลายทางจะได้บันทึกในระบบเพื่อของบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป ขอบคุณครับ

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศปี 59

2010

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2361 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 มาลงไว้ให้อ่านศึกษารายละเอียดว่าขั้นตอนการบันทึกทำอย่างไรบ้าง แต่ปรากฏว่า ยังมีการถามกันอีกว่าทำอย่างนั้นถูกมั้ย ทำอย่างนี้ผิดมั้ย วันนี้ผมเลยนำหนังสือฉบับนั้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับ ตกลงคุณไม่อ่านหนังสือ หรือคุณไม่อ่านหนังสือ (ฮา)

ในหนังสือบอกว่า ให้เราตรวจสอบข้อมูลในระบบของปีงบประมาณ 2559 ถ้าไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดให้เข้าระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ของปีงบ 59 โดยเมื่อเข้าเว็บระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแล้วให้คลิกที่ลิงค์ “แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. 2559” ด้านลาง โดยที่ยังไม่ต้อง login เข้าระบบ ตามภาพประกอบด้านบนโน้นครับ

2011

และเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว หน้าจอจะบอกเราว่า “ขณะนี้ท่านอยู่ในระบบแก้ไขงบประมาณ 59” รวมถึงตัวหนังสือสีแดงที่วิ่งอยู่ด้านบนด้วยครับ ถึงตอนนี้แล้วให้เรา login เข้าระบบของปี 59 ไปด้วย User กะ Password เดิมที่เราใช้เป็นประจำนั่นแหละครับ

2012

ถ้าหากว่าในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือคนพิการของปีงบ 59 มีรายชื่อ แต่ไม่มีชื่อในระบบสารสนเทศ (มีชื่อในประกาศแต่ไม่มีชื่อในระบบ) ก็ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มด้วยการเลือกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” เหมือนกับที่เราบันทึกปกติธรรมดาเนี่ยแหละครับ แล้วก็กรอกรายการตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วกด “บันทึก” ถ้าระบบขึ้นข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อย” นั่นแสดงว่าบันทึกเรียบร้อยแล้ว

2017

แต่ถ้าหากว่า มีรายชื่อในประกาศ มีรายชื่อในระบบสารสนเทศ แต่ข้อมูลมันไม่ถูกต้อง เช่น ลงเพศไม่ถูก ลงวันเดือนปีเกิดไม่ถูกเป็นต้น ให้ไปค้นหารายชื่อนั้นๆ ก่อนครับ แล้วค่อยไปคลิกเลือกรายการ “แก้ไข” ทางขวามือ แล้วค่อยดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และอย่าลืมกด “บันทึก” ด้วยนะครับ ส่วนเลขบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้องนั้นแก้ไขไม่ได้นะครับ ต้องลบข้อมูลคนนั้นทั้งหมดแล้วบันทึกใหม่ครับ

ส่วนคนที่ตาย หรือย้ายภูมิลำเนา หรือขาดคุณสมบัติ ก็ให้เรา “จำหน่าย” ด้วยนะครับ และอย่าลืมว่า หากจำหน่ายแล้วจะแก้ไขไม่ได้อีกนะ และอีกอย่างที่ไม่ควรลืมคือ “บันทึก” ครับ ทำรายการเสร็จทุกครั้งต้องกด “บันทึก” และดูว่าระบบขึ้นข้อความ “บันทึกรายการเรียบร้อย” แล้วหรือยัง ถ้าขึ้นคือเรียบร้อย