เบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศแก้ไขเสร็จหรือยัง

เมื่อวานนี้ (8  สิงหาคม  2559) ในเว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นอกจากจะมีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการเพิ่มเติมตามมติ ครม.  งวดที่  4  ครั้งที่  2  ที่นักพัฒนาชุมชนให้ความสนใจแล้ว  ยังมีหนังสืออีกตัวหนึ่งที่แจ้งมาถึงท้องถิ่นจังหวัดให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแก้ไขเลขบัตรประชาชน  ในหนังสือบอกว่าอย่างนี้ครับ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประชุมชี้แจงกำชับให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการตรวจสอบรายการที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ของปีงบประมาณ  2559  โดยจะทำได้เฉพาะรายการแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องเท่านั้น  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม  2559  จนถึงวันที่  15  สิงหาคม  2559  ความละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.3 / ว1234  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2559  นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปรากฏว่า  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  13  หลัก  ในระบบสารสนเทศฯ โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวน  100  คนขึ้นไป  จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล  และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายที่ส่งมาพร้อมนี้ เรื่องของเรื่องคือมี  อบต.และเทศบาลที่ยังไม่เข้าไปแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่กรมแจ้งมาว่าผิดน่ะครับ  และ […]

ยอดเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศโดนตัดทำไงดี

ในห้องอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ผู้ที่เข้าร่วมอบรมถามถึงเรื่องหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพของเดือนพฤษภาคมเมื่อไหร่จะลงเว็บสักที บ่ายบ่ายวันนั้นพอเห็นหนังสือและเห็นยอดของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องเลยครับ โดนตัดยอดเบี้ยยังชีพเพราะอะไร หลายท่านถามมาว่า  ตามที่กรมตัดคนตายในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนั้นทำถูกหรือเปล่า  เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนบันทึกข้อมูลกับมือ  คืออย่างนี้ครับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเลขบัตรประชาชนที่พวกเราพวกท่านบันทึกลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ไปให้กรมการปกครองเขาเช็คให้  ถ้าหากว่าเลขบัตรที่พวกเราคีย์เข้าไปผิด  ไม่ตรงกับหลักฐานในทะเบียนราษฎร์ของเขา  ก็จะโดนตัดออก  ซึ่งก็คือคนตายและคนที่เราคีย์บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องผิดตัวเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละครับ (เพราะมี อปท.บางแห่งลงชื่อและเลขบัตรมั่วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว) ส่วนเงินที่ขาด  ให้ตรวจสอบด้วยว่างบประมาณในเดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559 เหลือหรือเปล่า  เหลือเท่าไรก็ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท. 0891.3/ว 854  ลงวันที่ 29 เมษายน 2559  ข้อ  3  ที่บอกว่า  “เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอหรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พศ 2548   ข้อ  88  วรรคสอง […]

การตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ อีกสักที…

สวัสดีเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่านครับ วันนี้ผมนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 39 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ มาทบทวนความจำกับนักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านอีกครั้งครับ เรื่องการคิดอายุของผู้สูงอายุเพื่อจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนี่คงไม่จบง่ายครับ ทุกวันนี้ยังมีเพื่อนนักพัฒนาชุมชนถามเรื่องการคิดอายุผมมาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งผมได้บอกไปว่า วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบกับ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ เลย แล้วก็ถูกถามต่ออีกว่าทำยังไง ทำให้นึกถึงหนังสือฉบับนี้ขึ้นมา หนังสือยาวสักหน่อยแต่ลองอ่านดูนะครับเขาบอกวิธีการตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุในระบบสารสนเทศฯ ด้วย จะได้ตรวจสอบได้ถูกต้อง

การคำนวณช่วงอายุและอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

เรื่องอายุของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย มีเพื่อนนักพัฒน์ถามผมมาเป็นประจำว่าคำนวณยังไง และพอผมตอบไปก็ไม่เข้าใจพยายามจะให้ผมอธิบายในแบบของเขา เช่น เอาอายุปีงบประมาณตั้งหรือเอาปีไหนตั้งเอาอะไรลบ แบบนี้ผมได้แต่บอกไปว่าผมทำไม่เป็น บางคนหนักกว่านั้น ถามสูตรคำนวณในตาราง Excels ว่าเป็นยังไง ถามไปถามมา ตอบไปตอบมา คนที่งงคือผมเอง (ฮา) เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมามีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 39 เรื่องเร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ออกมาบอกว่ามี อปท.หลายแห่งคำนวณช่วงอายุและอัตราการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง จึงให้ อปท.ตรวจสอบกับข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างนี้ครับ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มองหาเมนู “รายงาน” ทางด้านซ้ายมือ เมนูย่อยภายใต้หน้ารายงานมีเยอะพอควรครับ ให้ท่านเลื่อนลงมา แล้วเลือกที่ “รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน” ตามภาพด้านบน เสร็จแล้วเลือกปี 2558 แล้วก็เลือกประเภทของผู้มีสิทธิ์เป็น “ผู้สูงอายุ” หรืออาจจะเลือกเป็นช่วงอายุก็ได้ แล้วคลิกที่ “ค้นหา” เมื่อมีข้อมูลขึ้นมาก็นำไปตรวจสอบ ตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุ ตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุและตรวจสอบอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ดูหมู่ที่ เลขบัตร ชื่อ-สกุล อายุ และจำนวนเงินที่จ่าย อาจตรวจสอบโดยการโหลดเป็นไฟล์ PDF […]

การบันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ

http://youtu.be/ncgnp7lLXaA

วีดีโอนี้ทำขึ้นมาอย่างลวกๆ ในขณะที่ผมบันทึกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2559 อยู่แล้ว เลยทำการบันทึกภาพการใช้ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไปด้วยซะเลย  มันเป็นการทำงานจริงๆ ครับ การใช้งานระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพมันก็ไม่ได้มีเทคนิคที่แปลกพิสดารอะไร เพียงแค่อยากบอกว่าบันทึกอะไรยังไงเท่านั้นเอง โดยเฉพาะมือใหม่ถามกันมาเยอะมาก ดูให้ทันละกัน (ฮา)

1 2 3 4
CLOSE
CLOSE