เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  ที่ผ่านมา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2556

โครงการนี้จัดโดย  สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีส่วนร่วม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  …