การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการ

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  ที่ผ่านมา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2556 โครงการนี้จัดโดย  สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีส่วนร่วม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการจัดการระบบสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบ  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดที่โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ  กรุงเทพ  ในเดือนมีนาคม  จำนวน  4  รุ่น รุ่นที่  1  วันที่  4  ถึง  6  มีนาคม  2556 รุ่นที่  2  วันที่  11  ถึง  13  มีนาคม  2556 รุ่นที่  3  วันที่  18  ถึง  20  มีนาคม  2556 รุ่นที่  4  วันที่  25  ถึง  27  […]

CLOSE
CLOSE