แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 58

1776

เมื่อวานนี้มีการต่อว่าต่อขานกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทสไทย) กันพอสมควร กรณีหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพไม่ออกมาตามที่กรรมการแจ้งไปว่า วันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งหนังสือนั้นเสนอไปแล้วน่ะครับ 

ทีนี้คุณรินทร์ รองประธานชมรมภาคเหนือ ได้โพสบอก (ก่อนหน้านี้แล้วล่ะ) ว่าถ้ารีบให้ทำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1937 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข้อ 1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 17 รายการ ประกอบด้วย (6) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (7) เบี้ยความพิการ โดยรายการดังกล่าว เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่กำหนด

1777

แต่หากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ก็อาจพิจารณายืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 88 วรรคสอง

รายละเอียดของหนังสือตามภาพประกอบครับ ถ้าอยากได้ฉบับเต็มไปโหลดได้ที่เว็บชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้ครับ

นักพัฒนาชุมชน : สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ

1619

ผมทราบจากประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ถึงเหตุผลในการจัดตั้งชมรมขึ้นมาว่า จากการหาข้อมูล หาคำตอบในการทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอินเตอร์เน็ต ประธานเขาไปเห็นตำแหน่งอื่นเขามีชมรมของตัวเอง และพอถามเรื่องงานของนักพัฒนาชุมชนเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรา ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาทำงานในตำแหน่งอื่น เลยไม่ทราบข้อปฏิบัติในการทำงานของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนอย่างพวกเรา

สิ่งที่ประธานเห็นและกลายเป็นแรงผลักให้เกิดชมรมฯ ขึ้นมาก็คือ การประสานงานแลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันของสมาชิกชมรมนั่นเอง ประธานเลยตั้งชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ขึ้นมา แล้วก็สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองขึ้นมาเว็บหนึ่ง (รวมถึงใช้เงินตัวเองไปเช่าโฮสติ้งและโดเมนด้วย) เพื่อเป็นแหล่งพบปะและแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แชร์ความรู้ให้แก่กัน โดยในครั้งนั้นใครจะสมัครก็โหลดใบสมัครกรอกแล้วส่งได้เลยไม่มีการเก็บค่าสมาชิกแต่อย่างใด

จนกระทั่งสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเกิดปัญหาในเว็บไซต์ของชมรมฯ เนื่องจากสมาชิกหลายคนไปโหลดเอกสารโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่ลงไว้ด้วยวิธีพิเศษที่คนเป็นคอมจะรู้ว่าทำไง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมฯ ที่ใช้เงินส่วนตัวทั้งนั้น กรรมการชมรมฯ เลยตกลงกันว่า เก็บค่าสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 200 ดีกว่า แล้วก็ไปจ้างเขาสร้างเว็บให้ใหม่ รวมถึงจ้างรายเดือนให้เขาดูแลให้ด้วย

จากนั้นเราก็แจ้งประกาศให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าเราขอค่าสมาชิกฯ ด้วยเงินอันน้อยนิดของท่านนะ ซึ่งก็แน่นอนครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ว่ากัน แล้วหลังจากนั้นเราก็ลบคนที่ไม่จ่ายเงินออกจากกลุ่มเฟสและนำสมาชิกที่จ่ายเงินเข้ามา (ในตอนนี้พอได้เข้ามาแล้วสมาชิกหลายคนก็ไม่จ่ายเงินแล้วอ่ะนะ) และเราสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทั้งที่เรารู้ว่ากลุ่มไลน์ที่เราสร้างขึ้นเราควบคุมไม่ได้ มันจะต้องมีสมาชิกเชิญคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามา ก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่ามารู้จักกันไว้ อนาคตอาจได้ทำงานร่วมกันในชมรมฯ

สุดท้ายคืออยากจะบอกว่า สิ่งที่เราชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) อยากเห็นคือ การจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนถามไปอบรมต้องที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นหรือ

1769

วานนี้ @ชัชวาล วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) โพสข้อความลงบนเฟชบุ๊คเรื่องที่มีสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ และเพื่อนนักพัฒน์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ สอบถามมาว่า ที่ชมรมพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารสวัสดิการสังคมและกองทุนชุมชน” ที่ปี 2558 นี้จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 รุ่นที่อุบลราชธานี สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพ และจะประเดิมครั้งแรกแฮกหมานที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล นี้นั้น สตง.เรียกเงินคืนจริงป่าว

ผมเชื่อว่าคนที่ถามมาทราบอยู่แล้วล่ะครับว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำข้อตกลง MOU กับหลายมหาวิทยาลัยในการให้จัดอบรมให้กับบุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ทำ MOU กับกรมส่งเสริมฯมาตั้งแต่ปี 2547 และมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐครับพี่น้อง ท่านสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ แต่ถามมาเพื่อความแน่ใจ เพราะขออนุญาตมามักจะได้คำตอบมาว่า สตง.จะเรียกเงินคืนนะถ้าไปของศิลปากร

เมื่อได้รับคำตอบจากประธานชัชอย่างนี้แล้ว ท่านก็ไปขออีกรอบได้ครับ ยังมีอีกสามที่ที่พร้อมให้ความรู้ในเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสวัสดิการสังคมและกองทุนชุมชน” ไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 และที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานครในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 นี้ ที่สำคัญคือ คุณขออนุญาตปลัดขอนายกมาอบรมให้ได้ และอยากบอกว่า ปีนี้มี 4 รอบแค่นี้เท่านั้นจริงๆ วันนี้แค่นี้ก่อน อ้อ อย่าลืมอ่านข้อความตามภาพประกอบนะครับ

การสื่อสารทางไลน์ถ้าไม่ดูให้ดีก็อาจมีปัญหา

1745

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารยุคนี้สมัยนี้มันสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน App มากมายก่ายกองบนสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างไลน์ละกันครับ

การสื่อสารผ่านไลน์นับวันจะยิ่งมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากว่าเราหรือใครๆก็สามารถหาซื้อมือถือแบบสมาร์ทโฟนได้เพราะราคาถูกลงมากแล้ว สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะ ความง่าย นั่นเอง ถ้าไม่ง่ายผู้สูงวัยหลายท่านคงใช้ไม่เป็นหรอกครับ แต่ตัวล่าสุดนี้ผมชักไม่แน่ใจว่า ผู้สูงวัยเหล่านั้นจะยังบอกว่าง่ายอยู่หรือเปล่า หรืออาจจะบอกว่ายังง่ายอยู่แต่รกขึ้น

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เราก็สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานอกจากกลุ่มใหญ่ซึ่งตอนนี้มี 3 กลุ่ม 3 ห้องแล้ว เรายังสร้างกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ในแต่ละจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแล้ว และเนื่องจากว่า ในไลน์ผู้สร้างกลุ่มไม่สามารถควบคุมการเพิ่มสมาชิกได้ ในกลุ่มทุกกลุ่มจึงมีสมาชิกแบบที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ รวมถึงบางคนไม่ได้เป็นนักพัฒนาชุมชนเลยก็มี

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เห็นในการสื่อสารทางไลน์ก็คือ เราเป็นคนไทยครับ ความจริงอันน่าเจ็บปวดคือ คนไทยไม่อ่านหนังสือ หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือ ไลน์ ถ้ามีข้อความยาวๆมารับรองว่าไม่มีใครอ่านหรอกครับ ยกเว้นคุณไปโพสไว้บนไทม์ไลน์ ทีนี้จะโทษคนอ่านอย่างเดียวก็ไม่ได้ คนส่งรู้หรือเปล่าว่า ไลน์ถูกออบแบบมาครั้งแรกคืออะไร ไลน์ออกแบบมาเพื่อส่งข้อความสั้นๆ ครับ ไม่งั้นเขาจะมีสติ๊กเกอร์ที่สามารถบอกเรื่องราวแทนการเขียนเหรอครับ

นอกจากอ่านหนังสือน้อยแล้ว ยังตีความคำตอบที่เพื่อนๆตอบแบบผิดความหมายด้วย ก็เพราะมันเป็นการใช้งานผ่านมือถือซึ่งคนตอบพิมพ์ไม่สะดวกด้วยนี่แหละครับ การสื่อสารทางไลน์ถ้าไม่ดูให้ดีก๊มีปัญหาได้

ไฟไหม้บ้าน 1 หลังสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่

ถามกันมานานและบ่อยมาก กรณีเกิดภัยพิบัติมีผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) เพียงรายเดียว เรา อปท.สามารถช่วยเหลือได้มั้ย ซึ่งส่วนใหญ่จะตอบกันไปในแนวทางว่า ไม่สามารถให้ความช่วยด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินได้ และเป็นไปตามคาดด้วยคำถามต่อมาว่า “มีหนังสือมั้ยคะ”

บางครั้งผมตอบเพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไปว่า “อยู่ในเว็บชมรมครับ” ซึ่งบางทีคนถามก็บอกมาว่า “ไม่มี” จนผมไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่มั้ย แต่บางคราวผมได้ส่งหนังสือไปให้เพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) โดยตรงเลย ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนกันในเฟชหรือในไลน์ที่สะดวกในการส่งให้อยู่แล้ว

แต่ก็อย่างว่าครับ บางคนไม่เจอกับตัวเองก็ไม่ถามมา วันนี้ผมเลยนำมาลงไว้ให้เพื่อนๆ แล้วกันนะครับ เผื่อเกิดขึ้นกับพื้นที่ตัวเอง เป็นหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีมีผู้ประสบภัยอัคคีภัยเพียงครอบครัวเดียว ของจังหวัดนครสวรรค์

ลองอ่านดูนะครับว่า เมือเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรเพียง 1 หลัง เราสามารถเบิกเงินทดรองราชการช่วยเหลือชาวบ้านได้หรือไม่

1744