nengnengneng.net

Tag: ชมรมพัฒนาชุมชน (page 1 of 38)

การจัดสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพรุ่นอุบลปิดรับแล้ว

2153-พิธีกร

สวัสดีเช้าวันศุกร์ไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่  นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกท่านครับ  วันนี้มีข่าวเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน  ที่ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ร่วมกับ  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้จัดขึ้นที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่  26-29  พฤษภาคม  2559  ที่จะถึงนี้  มาให้ได้รับทราบกันครับ

สืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา  หนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยความพิการของคนพิการ  งวดเดือนพฤษภาคมออกมา  แล้วหลายท้องถิ่นถูกตัดคนตายและคนที่เลขบัตรไม่ตรงออกจากระบบสารสนเทศ  ยอดคนและยอดเงินลดลงจากเดิมที่เคยมีมา  ทำให้หลายคนกังวลใจและสอบถามมาทางกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) แทบสายไหม้  ซึ่งถ้าหากถามมาทางผม  ผมมักจะบอกว่าให้สมัครไปอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะได้ฟังกับหูดูกับตาสอบถามรายละเอียดกับวิทยากร ให้รู้เรื่อง  จะได้ชัดเจน

ไม่รู้ว่าเป็นการบอกของผมหรือเปล่านะครับ  หรืออาจจะเป็นการอยากรู้เองว่าทำไมยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ยอดเบี้ยความพิการของคนพิการของเราถึงได้ลดลงขนาดนี้  จึงทำให้ยอดของผู้สมัครอบรมในรุ่นอุบลราชธานีนี้ทะลุหลัก  300  กว่าคนเข้าไปแล้ว  ทำให้ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) และสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากรตัดสินใจปิดรับในรุ่นอุบลแล้วนะครับ  ถ้าหากว่าท่านได้มาอ่านโพสต์นี้ในวันนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้ท่านสมัครไม่ทันแล้ว  แต่ว่าถ้าท่านอยากไปจริงๆแนะนำรุ่นต่อไปครับที่  จังหวัดเชียงราย

รุ่นเชียงรายจัดที่  โรงแรมเวียงอินทร์  ในระหว่างวันที่  23-26  มิถุนายน  2559  นี้ครับ  ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า  รุ่นอุบลเราปิดรับแล้ว  ถ้าท่านสนใจอยากฝึกอบรมให้สมัครไปในรุ่นเชียงราย

Shareให้เพื่อน

เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอบรมหลักสูตร “การจัดสวัสดิการสังคมฯ” ที่ขอนแก่นและอุบล

2146

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน” ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) กำหนดจัดขึ้นในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีกำหนดการยังไงบ้าง จัดกี่วัน เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง วิทยากรมาจากไหนยังไง มีสอบถามกันมาเยอะจนต้องมาบอกกันครับ

กำหนดจัด 4 วันเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

วันที่หนึ่ง    

เวลา 13.00 – 16.00 น.     ลงทะเบียน รับเอการ อุปกรณ์ และปฐมนิเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่สอง    

เวลา 08.30 – 10.30 น.     พิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายด้านสวัสดิการสังคม และกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐ” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือท้องถิ่นจังหวัด

เวลา 10.30 – 12.00 น.     การสร้างเครือข่ายงานสวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

เวลา 12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น.     บรรยาย ตอบคำถามในงานพัฒนาชุมชนด้านสวัสดิการสังคม กองทุนต่างๆ เศรษฐกิจชุมชน การดำเนินงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การจัดตั้งธนาคารชุมชน โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

วันที่สาม

เวลา 09.00 – 10.30 น.     ระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการของ อปท. ที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณการเบิกจ่ายตามโครงการต่างๆ และการดำเนินการด้านสวัสดิการ

เวลา 10.30 – 12.00 น.     สัมมนาปัญหาตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของงานสวัสดิการสังคมท้องถิ่น ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และปัญหาการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ และปัญหาอื่นๆ โดย อาจารย์ราม จินตมาศ อาจารย์วิษณุ พุกผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทสไทย)

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น.     สัมมนาแนวทางการดำเนินการ (ต่อ)

วันที่สี่

เวลา 09.00 – 12.00 น.     สัมมนาแนวทางการดำเนินการเรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปแบบระบุวัตถุประสงค์ สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ โดย อาจารย์ราม จินตมาศ อาจารย์วิษณุ พุกผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประธานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น.     สัมมนาสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ (ต่อ) พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม

สมัครวันนี้ยังทันนะครับ คลิกสมัครออนไลน์ที่นี่

Shareให้เพื่อน

อบรมการจัดสวัสดิการสังคมที่ขอนแก่นและอุบล ควรไปมั้ย

2145

เมื่อไม่นานมานี้ @ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้โพสลงในไลน์ เกี่ยวกับเรื่องที่มีเพื่อนนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายคนขออนุญาตนายก ขออนุญาตปลัดมาอบรมหลักสูตร “การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน” ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดขึ้น 2 รุ่นที่ขอนแก่นและอุบล แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มาด้วยเหตุผล มันเป็นหัวข้อเดิมๆ ว่าทำไมถึงต้องมาอบรมดังนี้ครับ

“จากชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) แจ้งถึงผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเรื่องของการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการศิลปากรสัญจร ซึ่งชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดสวัสดิการ นั้น

หลายท่านสอบถามมาว่า มันเป็นหัวข้อเดิม ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ไปเพราะว่า ก็เป็นเรื่องเดิมๆ ที่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงอยากจะบอกทุกท่านว่า มันต้องมีการเปลี่ยนแปลง เราถึงต้องจัด มันมีปัญหาเราถึงต้องให้มีการอบรมให้ความรู้ ออกหนังสือไปแล้วท่านก็ไม่เข้าใจ มันเหมือนกับงานบริหารงานบุคคลนั่นแหละครับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพหลายคนคิดว่าแสนง่าย รับมาจ่ายไป ขนาดหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี 53 ปัจจุบันยังปฏิบัติการไม่ถูกต้อง คนที่เคยไปอบรมแล้วปัจจุบันก็ยังทำงานไม่ถูกต้อง เพราะยังไม่เข้าใจถึงหลักการ ดังนั้นการฝึกอบรมครั้งนี้คนที่ไป ขอให้ท่านตั้งใจและนำปัญหาทุกอย่างที่มีไปสอบถามไปแก้ไขจะได้ทำงานอย่างถูกต้อง

การจัดฝึกอบรม เพื่อต้องการให้ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ ทั้งเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชน และเริ่มโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการคนพิการ เบี้ยความพิการ ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่กำลังจะออกมาให้พวกเราใช้ รวมถึงสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คนที่มาบอกหลักสูตรอะไรเดิมๆ ผู้บริหารท้องถิ่นบอกเคยไปอบรมมาแล้วไม่ให้มาก็ต้องสอบถามกันว่าแล้วกรณีของงานอื่นๆ เช่นงานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล ซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมๆ แล้วทำไมยังจะส่งให้ไปอบรมอีกบ่อยครั้ง ถ้าให้เหตุผลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องบอกให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบว่า เรื่องงานสวัสดิการก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นคงไม่มีคัมภีร์เบี้ยยังชีพเล่มใหญ่ๆ ออกมาให้พวกเราได้ใช้ในการปฏิบัติงานแน่นอน

ก็ขอให้ท่านพิจารณา ก็แล้วกันครับ”

ท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่รีบเลยครับ และควรตั้งคำถาม ทำไมกรมถึงเปิดระบบสารสนเทศให้แก้ไขข้อมูล มีอะไรตามมาหรือเปล่า  ทำไมยอดจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพล่าสุดถึงลดลง มีอะไรตามมาหรือเปล่า  ที่มีข่าวออกมาว่าคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการเลยนั้น จริงมั้ย แล้วไปเอาคำตอบกับวิทยากร วันนี้ยังทันครับ สมัครเลย

Shareให้เพื่อน
Olderposts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑