คราวก่อนโน้น  ข้าราชการ  พนักงานจ้างท้องถิ่น  เข้าชื่อกันเสนอร่าง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …  แล้วเดินเท้าเข้าพบรัฐมนตรช่วยมหาดไทยที่ดูแลกรมส่งเสริมฯ ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว  เพื่อให้มีการช่วยพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายรวมไปถึง  ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมครอบครัว (พ่อ  …