nengnengneng.net

Tag: การจ่ายเบี้ยยังชีพ

หนังสืออบรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมาแว้วววว

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์

ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการให้ชัดเจน  ตีความหนังสือสั่งการให้รอบคอบ  ถ้าขาดความรู้เหล่านั้นจะทำให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ผิดพลาด  …

อบรมการบริหารจัดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ

นานมาแล้วที่ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊คว่า  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จะจัดอบรมเรื่อง  การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ซึ่งคราวนั้นแจ้งว่า  รุ่นแรกจะจัดที่  พัทยา  ในวันศุกร์  เสาร์ …

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE