ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน  หรือที่พวกเราเรียกกันย่อ ๆ ว่า จปฐ. เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์  ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า  อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่  ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน  หรือ จปฐ.  ที่มีการจัดเก็บโดยประชาชน  ด้วยการสนับสนุนของ อบต.นั้น  เป็นข้อมูลที่จะทำให้ทราบว่า  แต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร  แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาอะไร

เมื่อทราบแล้ว  ก็มาดูต่อว่าส่วนใดสามารถแก้ไขปัญหาได้เองบ้าง  ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน  และคณะกรรมการหมู่บ้านต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข  ส่วนเรื่องไหนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง  ก็ให้ขอรับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากโครงการของ อบต.  หรือส่วนราชการอื่น ๆ ต่อไป

ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง  ความสำคัญมันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนที่จะเข้าใจสถานการณ์ของชุมชนตัวเองว่ามีอะไรดี  มีคุณภาพพอสู้กับชุมชนอื่นได้บ้าง

ส่วนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ผมเคยบ่นไว้เมื่อปีที่แล้วที่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ส่วนจะมีซ้ำรอยเดิมหรือไม่ในปีนี้  อีกไม่นานคงรู้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments