หน้าที่หลัก ๆ ของคนพอชอทุกท้องถิ่นคือการจ่ายเบี้ยยังชีพครับ  ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ  ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการกันอีกครั้งแล้ว  อีกไม่นานเกินรอสังคมของเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  หมายความว่าประเทศของเรามีคนที่มีอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไปเกิน  10  %  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

รออีกเดี๋ยวครับ  รอให้ทำสำมะโนประชากรเรียบร้อยก่อน  แล้วจะรู้ว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ทางการคาดไว้ว่าจะมีประมาณ  8  ล้านคนในปี  2553  นี้จริงหรือไม่  ถ้าจริง  รัฐต้องหาเงินมาจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 x 8 ล้าน  คน  เป็นเงินเท่าไรคิดเอาเอง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments