วันท้องถิ่นไทย

สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท เฉพาะที่ Silkspan เท่านั้น
มีหน้งสือจาก งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีแจ้งว่า  กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  กำหนดให้วันที่  18  มีนาคม ของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  22  มิถุนายนที่ผ่านมา

ความสำคัญของวันท้องถิ่นไทยคือวันที่  18  มีนาคม  ร.ศ.124  หรือ  พ.ศ.2448  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบล ท่าฉลอม ขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าฉลอม  อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

18  มีนาคม นะครับพี่น้องครับวันของเรา วันท้องถิ่นไทย

comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>