สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท เฉพาะที่ Silkspan เท่านั้น
มีหน้งสือจาก งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีแจ้งว่า  กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  กำหนดให้วันที่  18  มีนาคม ของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  22  มิถุนายนที่ผ่านมา

ความสำคัญของวันท้องถิ่นไทยคือวันที่  18  มีนาคม  ร.ศ.124  หรือ  พ.ศ.2448  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบล ท่าฉลอม ขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าฉลอม  อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

18  มีนาคม นะครับพี่น้องครับวันของเรา วันท้องถิ่นไทย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments