kk718

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2448 (ร.ศ.124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สุขาภิบาลท่าฉลอมในครั้งกระโน้น  ตอนนี้คือ  เทศบาลนครสมุทรสาคร

วันที่  18  มีนาคม  2557  นี้  เจ็ดโมงเช้า  คนท้องถิ่นอุดรธานีจะร่วมกันทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน  9  รูปที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครอุดรธานี  ตรงตลาดหนองบัวนะครับ  หลังจากนั้นร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ครั้งที่  1  ซึ่งประธานในพิธีคือ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่  1  ผมเดาเอาว่าคราวก่อนๆ นี้มีกีฬาแบบนี้เหมือนกัน  แต่เป็นการแยกว่า  อบต.  กับเทศบาล  อบต.ก็จะมารวมกันเฉพาะ อบต.ในจังหวัด  นัดแข่งขันกีฬากันวันหนึ่งโดยสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  แล้วก็งานนั้นไม่มีเทศบาลเข้าร่วมซึ่งเทศบาลเขาก็มีของเขาและไม่มี อบต.เข้าร่วม  ไม่ได้ร่วมกันทั้ง อบต.และเทศบาลเหมือนครั้งนี้  และครั้งนั้นสำหรับ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของ อบต.ได้เลิกจัดไปหลายปีแล้ว  คงเหลือไว้แค่ในอำเภอใครอำเภอมันอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ครั้งที่  1  ครั้งนี้คงเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวท้องถิ่นครับ  ปีต่อๆ ไปคงจะมี อปท.เข้าร่วมกันมากขึ้น  เพราะทราบมาว่าปีนี้บาง อปท.ติดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอเลยทำให้มาร่วมงานไม่ได้  คงมีเฉพาะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเท่านั้น

…..แล้วเจอกันครับ…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments