893

เมื่อวันสองวันที่ผ่านมา  ได้คุยกับสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เรื่องการกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  เลยนึกได้ว่าเออนะผมไม่เคยเขียนถึงเรื่องนี้เลย  ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหน  เลยอยากมาเล่าให้ฟังน่ะครับว่า  ถ้ามีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอยากกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจาก อบต.จะต้องทำอย่างไรบ้าง  ตามผมมาเลยครับ

อันดับแรกเลยนะครับ  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องเขียนโครงการขึ้นมาก่อนว่าจะทำอะไร  แน่นอนว่าในความเป็นจริงคงต้องเป็นนักพัฒน์นั่นแหละเป็นคนปรับให้เขียนให้  แล้วก็ส่งโครงการและเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านให้รับรองว่า  กลุ่มนี้น่ะเป็นกลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นจริง  แล้วคณะกรรมการหมู่บ้านก็นำโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่เสนอมานั้นเข้าสู่เวทีประชาคมหมู่บ้านให้ชาวบ้านร่วมกันพิจารณา

ถ้าหากว่ามีกลุ่มเสนอขอกู้มามากกว่าหนึ่งกลุ่ม  ให้พิจารณาเรียงลำดับความสำคัญตามความจำเป็นและความเหมาะสม  แล้วก็ให้แล้วเสร็จภายใน  15  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโครงการ  ตอนนี้จะเห็นว่ามันมีเอกสารประกอบแล้ว  3  รายการนะครับคือ  หนึ่งตัวโครงหาร  สองหนังสือรับรองจากกรรมการหมู่บ้าน (บาง อบต.อาจจะรวมอยู่ในคำขอกู้ก็ได้) และสามบันทึกการประชุมการจัดเวทีประชาคม

ขั้นตอนต่อไปคือ  คณะกรรมการหมู่บ้านนำโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมู่บ้านรวมถึงบันทึกการประชุมและหนังสือรับรองด้วยนะครับ  ส่งให้คณะกรรมการ อบต.พิจารณา  ถ้าโครงการนั้นอยู่ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท  กรรมการ อบต.ก็พิจารณาได้เลยครับ  ถ้ามากกว่านั้นต้องส่งต่อไปให้กรรมการอำเภอพิจารณาแทน  ซึ่งส่วนใหญ่ที่ขอกันมามักจะไม่เกินแสนอยู่แล้ว

เมื่อกรรมการ อบต.พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบโครงการ  หนังสือรับรองของกรรมการหมู่บ้าน  บันทึกการประชุมการจัดเวทีประชาคม  คำร้องขอกู้เงิน  มีการสมทบทุนของกลุ่ม  30  เปอร์เซนต์หรือเป็นโครงการที่มีประโยชน์  โอกาสสำเร็จได้เงินคืนมีอยู่สูงกรรมการ อบต.อาจจะไม่ให้สมทบเงินก็เป็นได้  ถ้าเห็นชอบอนุมัติให้กู้ยืมได้ก็แจ้งผลไปทางกลุ่มและทำหนังสือสัญญากู้ยืมขึ้นมา  และต้องแจ้งให้สภา อบต.และกรรมการอำเภอทราบภายใน  7  วันตั้งแต่วันที่รับโครงการด้วยนะครับ

ขั้นตอนต่อไปคงเป็นเรื่องการติดตาม  ตรวจสอบแล้วล่ะครับว่าโครงการที่ขอกู้เงินมานั้นดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร  แล้วก็หวังว่าแฟนนานุแฟนคงจะได้รับประโยชน์จากบทความชิ้นนี้  แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้…สวัสดีครัช…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments