สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่กำลังเตรียมงานวันเด็กอยู่นั้น  คุณหมอจาก  รพ.สต.โทรถามว่า  เงินกองทุนเข้ามาหรือยัง  อยากจะเสนอโครงการที่ต้องทำด้วยว่า  รพ.สต.ส่งโครงการนี้เข้าประกวดในระดับจังหวัด  ผมแจ้งไปว่า  เงินยังไม่มาแต่หาให้ได้  ให้มาคุยกับประธานและเลขากองทุนฯ  และผมได้ถามว่าจะทำอะไรครับ  ได้รับคำตอบว่า  ทำป้าย

ด้วยความที่งงๆ เลยไปเปิดหนังสือ  สปสช  3.15.18/ว 005  ลงวันที่  4  มกราคม  2556  ดูว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่เป็นกิจกรรมห้ามทำ  หรือทำไม่ได้  พบว่ามีดังนี้ครับ

1. การสนับสนุนหน่วยบริการเอกชนนอกพื้นที่เข้ามาคัดกรอง  ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่  ซึ่งขัดกับกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

2. การจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรม กรรมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ที่ไม่ใช่ภารกิจของกองทุนฯ

3. การสนับสนุนให้กรรมการหรือสมาชิกในท้องถิ่นไปดูงานนอกพื้นที่  และใช้งบประมาณจำนวนมากหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนฯ

4. การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะทำงาน  คณะอนุกรรมการ  ที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มที่  1-3

5. การสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อผลิตบุคลากร

6. การสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานปลัดฯ ส่วนการศึกษาฯ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานภายในของ อปท. ไม่มีลักษณะเป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ  และไม่ใช่กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่

7. การซื้อเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำดื่ม

8. การปรับปรุงห้องอบสมุนไพร  ซื้อเตาแก๊ส  ถังแก๊ส  เสื้อยืด

9. การสร้างสนามกีฬา  สนามเปตองของหมู่บ้าน

10. การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของสถานบริการ  หรือสถานีอนามัย  มุมสวนหย่อม  ห้องสุขา  ห้องให้คำปรึกษา  ซ่อมแซมระบบประปา  สร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ  หรือพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ระบบ  software/hardware  ปรับภูมิทัศน์

นี่เป็น  10  ข้อของโครงการหรือกิจกรรมที่ห้ามทำ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ไม่ควรทำอีกด้วยนะครับ  และผมได้แต่บอกหมอไปว่า  เอาโครงการมาดูก่อน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments