547

Admin ของ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือที่พวกเรามักจะเรียกกันว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  แจ้งมาทางเฟสในห้องชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ว่า

ให้นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องเบี้ยยังชีพ  บันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  2558  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา  ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่  17  มกราคม  2557  นี้

ผมคิดว่าเหตุผลคงเป็นเพราะ  วันนั้นเป็นวันที่จังหวัดต้องส่งข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  ปีงบประมาณ  2558  ที่เราส่งให้อำเภอและอำเภอส่งต่อให้จังหวัดนั้นให้กรมส่งเสริมฯ  และส่วนใหญ่เรานักพัฒนาชุมชนไม่ค่อยจะมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลกันหรอกครับ  เรียบร้อยกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว  ยกเว้นบางคนเท่านั้น  แฮ่ม…อย่างผมเป็นต้น

ผมจะเป็นปกติอย่างนี้ทุกปีครับ  ช่วงที่ควรจะบันทึกมักจะมีงานด่วนมอบหมายอื่นๆ เข้ามาเป็นประจำ  และปีนี้พิเศษอีกอย่างคือ  สัญญาณเน็ตที่สามวันดีสี่วันไข้  ทั้งที่ไม่เคยเป็นก็มาเป็นเอาช่วงนี้  เลยทำให้ช้าเข้าไปอีกจากที่ช้ากว่าคนอื่นอยู่แล้ว

เรื่องสัญญาณเน็ตผมไม่แน่ใจว่ากรมฯเคยสอบถามแล้วมีใคร  อปท.ไหนตอบไปว่าสัญญาณไม่ดีบ้าง  และถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านมีวิธีแก้ไขยังไง  และปีนี้ก็ทราบข่าวมาแว่วๆ ว่ามีบาง  อปท.  ไม่บันทึก  ไม่ใช่ว่าเน็ตไม่ดีนะครับ  เคยไม่บันทึกแต่ยังได้รับเงินจัดสรร  เลยติดใจแล้วก็คงคิดว่า

…จะบันทึกให้เมื่อยทำไม(วะ)…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments