ปีงบประมาณ  2556  ที่ผ่านมา  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ  ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ได้จัดอบรมหลักสูตร  การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปด้วยกันทั้งหมด  9  รุ่นครับ

และผมก็ได้นำภาพจากการอบรมในแต่ละรุ่น  แต่ละจังหวัดมารวมไว้ให้ท่านชมในรูปแบบวีดีโอ  โดยภาพที่นำมาใส่ลงในวีดีโอได้มาจากอาจารย์ปีเตอร์  เว็บชมรมพัฒนาชุมชนฯ  และภาพจากเฟสบุ๊คของกรรมการชมรมฯ  แล้วนำเพลงท้องถิ่นมาใส่ลงไปประกอบภาพ  3  เพลง  ลองฟังและชมกันดูครับ  ชอบไม่ชอบยังไงบอกกันเข้ามาได้ครับ  ผมจะรอ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments