แล้วก็มาถึงรอบของภาคใต้ครับ  “การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่  8  จัดที่โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ  เพื่อเพื่อนๆ นักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ทุกท่าน

ตั้งแต่รุ่นที่  1  แล้วครับที่มีการบันทึกวีดีโอไว้โดยอาจารย์ปีเตอร์  แต่ไม่เคยมีการนำออกมาเผยแพร่ให้ได้เห็นกัน  บางครั้งการนำออกมาเผยแพร่เราก็เกรงใจกันอยู่หลายคนเหมือนกัน  โดยเฉพาะในการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ผมเคยคิดไว้เหมือนกันว่าอยากจะนำไฟล์วีดีโอที่บันทึกไว่เนี่ยมาทำเป็นไฟล์เสียง  เพราะไฟล์เสียงมันทำง่ายดี  แล้วก็นำไปให้สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯที่เคยเข้าร่วมอบรมโหลดเก็บไว้ทบทวนความจำในเว็บชมรมพัฒนาชุมชน

ชุดนี้เป็นการบรรยายที่โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่นครับ  รุ่นนั้นเป็นรุ่นที่  5  เป็นครั้งที่สองที่จัดที่ขอนแก่น  ภาคอีสาน  ลองฟังดูครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments