798

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือที่เราชาวท้องถิ่นเรียกกันง่ายๆ สั้นๆ ว่า  “จ่ายตรงท้องถิ่น”  เนี่ย  ผมใจจดใจจ่อกับเรื่องนี้แหละครับ  เพราะเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2556  วันแรกของการใช้สิทธิได้ก็มีคนไปใช้สิทธิแล้ว  และได้สำรองจ่ายเงินสดไปก่อน  ผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับ

ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อรองรับการโอนเงินคืนผู้มีสิทธิกรณีใบเสร็จ  จะใช้บัญชีของกองทันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ไม่ได้  โดยทาง  สปสช.กำหนดให้ไปเปิดบัญชีกับ  ธกส.เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนในชื่อ  “ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล…(ชื่อ อปท.)…”  แล้วก็ให้ส่งรายชื่อบัญชีกลับไปที่  สปสช.

ก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2556  ให้ท่านเบิกกับต้นสังกัด  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  มาให้ท่านเบิกกับ  สปสช.  โดย  นำใบเสร็จรับเงินที่ได้จากโรงบาลมาส่งให้กับนายทะเบียนของ  อบต.หรือเทศบาลของท่าน  นายทะเบียน (นายทะเบียน สปสช.นะครับ  ไม่ใช่ทะเบียนราษฎร์) จะทำการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลอื่นในใบเสร็จนั้นลงในเว็บ  สปสช.พร้อมทั้งสแกนใบเสร็จรับเงินนั้นส่งไปทางเว็บด้วย  จากนั้น  สปสช.จะจ่ายเงินคืนมาที่บัญชีของ  อปท.เป็นรอบๆ ไปคือ  ทุกวันที่  30  ของเดือน  จากนั้นนายทะเบียนถึงจะจ่ายเงินคืนผู้มีสิทธิต่อไป  รวมเวลาแล้วประมาณ  45  วันครับ

ความแตกต่างของแต่ละ  อปท.จะอยู่ตรงที่การคืนเงินนี่แหละครับ  บางแห่งคืนเงินของ  อปท.ให้ก่อน  บางแห่งรอจนกว่าจะได้รับโอนจาก  สปสช.ถึงจะคืนให้  บางแห่งคลังบอกให้ไปเบิกกับ  สปสช.ก็มี  นั่นแสดงว่าคลงที่นั่นไม่เคยป่วยครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments