789

ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี  52  เป็นระเบียบที่คุ้นหน้าคุ้นตาและคุ้นเคยของบรรดานักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่ก็ตามที  ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของระเบียบตัวนี้คือ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒”

ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี  52  นี้บอกวิธีการทำงานด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  มีอยู่  5  หมวดไล่ตั้งแต่หมวด  1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  หมวด  2  ขั้นตอนการยื่นคำขอ  หมวด  3  การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ  หมวด  4  งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จนถึงหมวด  5  การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ถ้าจะถามว่า  อ่านหรือยังครับ  มันจะเป็นการดูถูกนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินไป  และผมคงไม่นำเอกสารมาลงไว้ให้โหลดกันนะครับ  คงมีกันแล้วทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานรวมถึงใช้เป็นหลักฐานในการเถียงกับปลัด (ฮา)  พูดถึงเรื่องนี้แล้วบางครั้งมันเกิดอาการ  หัวร่อมิได้ร่ำให้มิออก  เหมือนกันนะที่น้องคนหนึ่งเขาถามมาว่า  มีหนังสือที่บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต้องระงับการจ่ายเบี้ยมั้ย  ปลัดอยากได้

ก็ในระเบียบข้อ  6 (4)  เขาบอกไว้อยู่แล้วนี่ครับว่า  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียดไปหาอ่านต่อได้ครับในระเบียบ  แค่นี้ก็ชัดแล้วล่ะนะ  หรือปลัดจะบอกว่าคำว่าได้แก่  มันไม่มีเงินเดือนสมาชิก (ฮา)

เรื่องแบบนี้มันอยู่ใกล้เราเกินไปหรือเปล่าไม่รู้  เอางี้แล้วกันนะครับ  ผมว่าแบ่งเวลาเล่นเฟสบุ๊คสักหนึ่งในสามละกันเอาเวลานั้นมาอ่านระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพปี  52  หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรา  เอาให้เหมือนกับตอนที่เราอ่านหนังสือสอบรับราชการกันน่ะครับ  ไม่ว่าระเบียบอะไรจำได้หมด  แต่พอมาทำงานดันลืมซะงั้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments