สารภาพตามตรงว่าบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเตือนตัวเองให้เริ่มเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการหลายๆ ตัวของปีงบประมาณ  2556  นี้ได้แล้ว  บางครั้งผมจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่เราเขียนบอกไว้ในโครงการเสร็จแล้ว  แต่ยังไม่ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร  ด้วยว่ามันมีงานด่วนอื่นๆ เข้ามาต่อ  ทำให้บางครั้งลืมไปเลย

เมื่อหลายวันก่อนก็ได้ไปโพสถามในเฟสก็ไม่มีใครตอบมา  จะบอกว่าเพื่อนๆ ไม่ทำกันคงจะไม่ใช่  คงเป็นเพราะรูปแบบไม่แปลกแหวกแนวแต่อย่างได  เลยไม่กล้านำมาอวด  และในวันนี้ผมคงจะมาบอกเล่าในแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาทำกันนะครับ

เริ่มจาก  ปกนอก  ไม่ต้องเยอะครับ  แค่มีบอกว่า “รายงานผลการดำเนินโครงการ” บรรทัดต่อมาก็เป็นชื่อโครงการ  ปีงบประมาณ  อาจจะขั้นด้วยโลโก้ขององค์กรแล้วตามมาด้วยชื่อผู้รับผิดชอบ  และบรรทัดสุดท้ายเป็นชื่อองค์กร  ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงปกคัมภีร์เบี้ยยังชีพ

หน้าต่อไปควรจะเป็น  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  และควรเขียนไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  เพราะผู้บริหารคงไม่อ่านเอกสารมากมาย  โดยย่อหน้าแรกให้เขียนสรุปเรื่องชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ  ย่อหน้าที่สองเขียนสรุปว่า  ได้ทำโครงการนี้ที่ไหน  เมื่อไร  มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร  ได้ผลในด้านคุณภาพเป็นยังไง  ปริมาณเท่าไร  และย่อหน้าสุดท้ายให้สรุปผลการประเมินเป็นภาพรวม  ถ้ามีตัวเลขวัดผลไม่ต้องลงละเอียด  เอาแค่ค่าเฉลี่ยก็พอ

หลังจากนั้นก็เป็น  คำนำ  สารบัญ  บทที่  1  บทที่  2  บทที่  3  บทที่  4  โดยบทที่  1  เป็บบทนำ  บทที่  2  เป็นการดำเนินงานโครงการ  ที่จะบอกขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด  บทที่  3  เป็นผลการดำเนินงาน  มีคนเข้าร่วมกี่คน  ใช้งบประมาณเท่าไร  รวมถึงแบบสอบถามที่เรามีก็นำมาสรุปว่าเป็นยังไงไว้ที่นี่ด้วย  บทที่  4  เป็นสรุปผลและข้อเสนอแนะ

ตบท้ายด้วย  ภาคผนวก  ครับและอย่าลืมแนบ  CD  ให้ด้วย  ผมคิดว่าเพื่อนนักพัฒน์ทั่วไปก็ทำกันแบบนี้แหละ  จะต่างบ้างคงเป็น บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บางที่มี  บางที่ไม่มี

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments