783

ผมเห็นคำถามนี้ในเว็บบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เมื่อสองสัปดาห์มาแล้วล่ะครับ  โปรยหัวข้อมาว่า  อยากได้ความรู้เพิ่ม  รายละเอียดคือ  อยากทราบว่ากรณีผู้สูงอายุ  รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  ยังสามารถจ่ายได้หรือไม่

คำตอบเรื่องนี้ชัดเจนตามหนังสือ  ว 1575 ครับ  การทำสัญญาจ้างบุคคลโดยการทำสัญญาซึ่งเป็นการสั่งจ้างเป็นรายปี  และจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน  โดยจ้างในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)  ซึ่งเป็นการรับค่าจ้างเป็นรายเดือนตามใบสั่งจ้างมิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ  จึงถือว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

พอพูดถึงเรื่องหนังสือที่เราใช้อ้างอิง  เรามักจะถูกถามต่อไปว่า  หนังสืออยู่ไหน  แนบหนังสือมาให้ด้วยได้มั้ย  อะไรประมาณนี้  ก็ให้ไป ดูหนังสือ ว 1575 ที่นี่ครับ หาดีๆ ล่ะ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments