ค่าตอบแทน อปพร.

ประกันทุกค่ายแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ฟรีบริการเสริมมูลค่า 4,000 บาท
เมื่อวานนี้ได้ไปประชุมประชาคม  อปพร.  สัญจร  ที่หอประชุมอำเภอบ้านผือมาครับ

อปพร.หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นงานอาสาที่ยิ่งใหญ่นะครับ  เวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแต่ละครั้ง  ประชาชนในพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติจะเกิดความสับสนวุ่นวาย  ไม่เว้นแม้แต่ตัว  อปพร.ที่ประสบภัยด้วย  แต่ก็ต้องเสียสละเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  โดยไม่หวั่นต่ออันตราย

ในยามปกติ  อปพร. ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภาระกิจหลาย ๆ อย่าง  เช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  การอำนวยการจราจร  การสนับสนุนการตรวจป้องกันยาเสพติด  อาชญากรรม  และผู้มีอิทธิพล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า  อปพร. มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  ในการดูแลสังคม  ถึงแม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน  ค่าจ้าง  แต่สมาชิก  อปพร.  ทุกคนก็เต็มใจในการปฏิบัติงาน

แม้ลักษณะการปฏิบัติงานของ  อปพร.  จะไม่มีค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  เป็นรายได้ประจำ  เพราะถือว่าเป็นอาสาสมัคร  แต่รัฐบาลเห็นถึงความเสียสละของ  อปพร. แล้วครับ  กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดแนวทางให้  อปพร.  ไดรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อมีการสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ครับ

1.  กรณีที่ยังไม่เกิดสาธารณภัย  อบต.สั่งใช้เกิน  12  ชั่วโมง  สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก  ให้แก่  อปพร.  ได้ในอัตราเบี้ยเลี้ยงประเภท  ก.  วันละ  180  บาท (เดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอเมืองหรือต่างจังหวัด) หรือประเภท  ข.  วันละ  108  บาท (เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอหรืออำเภอใกล้เคียง) แล้วแต่พื้นที่ปฏิบัติงาน  ส่วนค่าพาหนะ  เบิกได้ตามที่จ่ายจริงตามระเบียบ

2.  กรณีเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย  และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  เมื่อ  อบต.สั่งใช้  อปพร.  ไปช่วยผู้ประสบภัย  อบต.สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่  สมาชอก  อปพร.  ในอัตราวันละ  120  บาท

ระเบียบบอกไว้อย่างนี้  ส่วนมากไม่ได้จ่ายหรอกครับ  คงไม่มี อบต.ไหนหรอกที่ให้ อปพร.ไปทำงานเกิน  12  ชั่วโมง  แอ…หรือว่ามี

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

4 thoughts on “ค่าตอบแทน อปพร.

  1. เห็นใจมากๆ ครับ มิหนำซ้ำ เวลา อพปร. ไปขออะไร คนมักมองว่า เค้าเป็นข้าราชการ ก็มีไม่ยอมให้ เช่น การแจกแว่นสายตาหมาดที่ผ่านมา….

  2. ที่นี่ก็คือกันกับที่โน่น อย่างไปรักษาความปลอดภัย คนมักคิดว่า อปพร.ได้เงิน ความจริงแล้วแต่เจ้าภาพครับ ให้ก็มี ไม่ให้ก็เยอะ

  3. แล้วบุคคลที่เป็น ชรบ. แต่มิได้เป็น อปพร. เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ เราจะเบิกเงินให้เขาได้หรือไม่ครับ

  4. ตอนนี้ทางกระทรวงเขาเปลี่ยนระเบียบใหม่แล้วครับ ถ้า ต้นสังกัด ( อบต.หรือเทศบาลตำบล) สั่งให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ ติดต่กัน 8 ชั่วโมง อปพร.ที่ปฏิบัติงานจะได้ 200 บาทครับ แต่ถ้าไม่ถึง 8 ชั่วโมงแต่ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ได้ 100 บาทครับ ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ไม่ได้ครับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้อย่างที่กล่าวมาทุกแห่ง มันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นว่าจะจ่ายเท่าไหร่ เพราะระเบียบเขาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ 8 ชั่วโมง จ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 บาท ซึ่งเขาอาจจะจ่าย 150 บาท หรือ 100 บาท หรือต่ำกว่านั้นก็ได้ ดังนั้นผมอยากจะขอความกรุณาจากผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบขอให้เห็นความสำคัญของ อปพร.หน่อยเถอะไม่ได้เงินตอบแทนเหมือน อสม.ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ดูแลมากกว่านี้หน่อย เวลาท่านลงพื้นที่หาเสียงกรุณาอย่าเขียนว่าจะให้เงินตอบแทนแก่ อปพร.เพราะ อปพร.ที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆก็มีเยอะนะครับ

Leave a Reply