776

วานนี้มีเพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน อปท.  ถามมาทางเฟสบุ๊คว่า  ตามระเบียบใหม่ที่ได้ยินวิทยากรเล่าให้ฟังในการอบรมเบี้ยยังชีพว่า  การต่ออายุบัตรคนพิการต้องให้คนพิการนั้นไปขอใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลแนบไปด้วยนั้น  มีระเบียบตัวนี้มั้ย  เขาหาไม่เจอนะครับ  วันนี้เลยอยากมาเล่าให้ฟัง

ตาม “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  และการออกบัตร  การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  การขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕” ข้อ ๙ บอกว่า

“ในกรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ  ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ ๕ ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ เพื่อขอมีบัตรใหม่ได้  ทั้งนี้  ให้ยื่นคำขอก่อนวันที่บัตรหมดอายุ

กรณีบัตรประจำตัวคนพิการชำรุด  สูญหาย  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนในฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการแล้ว  ให้ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ได้  โดยนำเอกสารตามข้อ ๖ (๑)  หรือ  (๒)  ไปประกอบการพิจารณาด้วย”

ข้อ ๕ บอกว่า “ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถหรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคำขอด้วยตนเองได้  ผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์  ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนได้”

ส่วนเอกสารตามข้อ ๖ (๑)  หรือ  (๒)  นั้นดูในภาพประกอบครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments