คราวที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพฯ ขึ้นนั้น  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้เป็นอย่างดี  ผู้จัดต้องขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้ด้วย

แต่ในอีกด้านหนึ่ง  เรากลับได้รับฟังคำถามและเรื่องราวของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้บังคับบัญชาของนักพัฒนาชุมชนอย่างปลัดว่า  ไม่ใช่เป็นการจัดของกรมส่งเสริมฯ ไม่อยากให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมอบรม  เรื่องนี้ได้ยินมาแทบจะทุกรุ่นและทุกหลักสูตรที่ศิลปากรเป็นผู้จัด  พอได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยๆ เข้าเลยอยากนำ MOU ของกรมส่งเสริมฯ กับ ม.ศิลปากรมาเล่าให้ฟัง

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  4  ข้อ  ข้อหนึ่งบอกไว้ว่า  หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฝึกอบรม  และการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์  และหลักสูตรบุคลากร

เห็นมั้ยครับว่าหลักสูตรของนักพัฒน์อยู่ที่นี่หมดเลย  นายก กับปลัดจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับ  หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นตั้งแต่ปี  48  ดูรายละเอียดข้อตกลงที่นี่  แล้วข้อสี่ยังบอกไว้ด้วยว่า  การยกเลิกต้องแจ้งให้หน่วยงานอีกฝ่ายรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  3  เดือน  เรื่องนี้แหละที่ผมงงๆ อยู่ว่า  ที่ สพบ.จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่  1  ขึ้นนั้นเขายกเลิกข้อตกลงแล้วเหรอ  หรือทำขึ้นเพื่อเป็นผลงานเลื่อนระดับของใครบางคน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments