710

ออกมาตามคำมั่นสัญญาให้เรา คนท้องถิ่น ได้ชื่นใจแล้วครับวานนี้  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1196 เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมฯมาถึงจังหวัดให้เตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของ คนท้องถิ่น

ในหนังสือแจ้งให้จังหวัดแจ้ง อปท. คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน  จำนวน 2 คน ทำหน้าที่บันทึกและปรับปรุงข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบัน ประจำ อปท. ภายใน  23  พฤษภาคม  2556  แล้วจังหวัดรวบรวมส่ง สปสช.โดยตรง ภายใน  30  พฤษภาคม  2556

ที่ อปท.แจ้งรายชื่อนายทะเบียนไปให้ สปสช.นั้น  ก็เพื่อขอรับ  username  และ  password  ในการเข้าไปบันทึกข้อมูลของเพื่อนผู้มีสิทธิที่ทำงานอยู่ใน อปท.เดียวกันกับเรา  ฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติตรงที่สุดคือ  ตำแหน่งบุคลากรนั่นเองครับ  ถ้า อปท.ไหนไม่มีตำแหน่งนี้ก็หาคนที่มีความรู้เรื่องคอมแล้วก็ที่สำคัญคือ  ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักข่าวครับ  ถ้าพูดอย่างบ้านๆ ก็คือ  ต้องเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็นในเรื่องชาวบ้านในสำนักงานเป็นอย่างดี  ใครอาศัยอยู่กับใคร  พ่อเป็นใคร  แม่ชื่ออะไร  มีลูกกี่คน  เตียงหักหรือยัง  อะไรแบบนี้ครับ

พอต้นสังกัดทำหนังสือขอ  username  และ  password  ส่งไปที่ สปสช.แล้ว  ทางโน้นจะส่งชื่อและรหัสผ่านมาให้ทางเมล์  เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลของบุคลากรของ อปท.นั้นๆ ต่อไป

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments