ในการอบรมตามโครงการศิลปากรสัญจร  หลักสูตร “การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ : ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์” ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดขึ้น  ใน  3  วันนั้นมีรายการอะไรบ้าง  เราลองมาทบทวนดูครับ

ในวันที่หนึ่ง  หลังจากที่เราลงทะเบียน  รับเอกสารและอุปกรณ์  ในช่วงเวลาแปดโมงแล้ว  เป็นการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม  และต่อด้วยพิธีเปิด  แล้วค่อยพักทานกาแฟครับ  เมื่อหายง่วงแล้วก็มาปรับทัศนคติในการทำงานของเรากันก่อนที่จะพักรับประทานอาหาร  ตอนบ่ายจะเป็นการสัมมนาครับ  โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาตลอดช่วงบ่ายเลย

วันที่สอง  เป็น work shop  และสัมมนา  เกี่ยวกับเรื่องงานเบี้ยยังชีพล้วนๆ ตลอดทั้งวันครับ  วันนี้เป็นวันที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง  หัวหน้าราม  จินตมาศ  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้รู้เรื่องเบี้ยยังชีพดีที่สุดมาเอง

วันที่สาม  เป็นการสัมมนาว่าด้วยเรื่องของหนังสือสั่งการต่างๆ ที่กรมมีมาถึงเรา  ทำไมหนังสือฉบับเดียวกันคนปฏิบัติถึงทำต่างกัน  คนไหนทำผิด  คนไหนทำถูก  ไปฟังกันวันนั้น  และรวมถึงเรื่องการใช้โปรแกรมสารสนเทศบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพด้วยครับ

ได้ยินเพื่อนนักพัฒน์ที่ไปอบรมในรุ่นที่  1  มาเล่าให้ฟังว่า  ไม่รู้จะเชิญชวนคนที่ไม่ไปยังไงดี  เขาถึงจะไป  เพราะความรู้ได้มาปฏิบัติจริงๆ แล้วที่สำคัญเป็นงานของเราด้วย  สุดยอด

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments