630อย่างที่เราชาวนักพัฒนาชุมชนทั้งหลายรู้ๆ กันอยู่ว่า  แผนชุมชนเป็นกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนรวมตัวกันจัดทำแผนขึ้นมา  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ  ต่อมาได้มีการบูรณาการ  มีหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  ให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง

ความเป็นจริงในการจัดทำแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน  บางแห่งพอมีคำว่า “แผน” ก็ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนทำ  บางแห่งนักพัฒนาชุมชนเป็นคนจัดการ  ซึ่งกระบวนการที่ได้มาของแผนชุมชนในแต่ละที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน  แต่ได้แผนชุมชนออกมาเหมือนกัน

เราทั้งหลายรู้กันอยู่ว่ากระบวนการจัดทำแผนชุมชนตั้งแต่  เตรียมวิทยากรกระบวนการ  เตรียมชุมชน  ประเมินศักยภาพชุมชน  กำหนดวิสัยทัศน์  กำหนดยุทธศาสตร์  กำหนดแผนงาน  แล้วก็เปิดเวทีประชาพิจารณ์  ในการทำงานจริงเราได้แผนชุมชนที่มาจากชุมชนจริงหรือไม่  ถ้าเราทำแผนที่ออกมาจากชุมชนจริงๆ อาจเป็นแผนที่ไม่ครอบคลุม  เพราะความต้องการของชุมชนมีแค่สามอย่าง  น้ำ  ถนน  ไฟฟ้า  วงเล็บไว้นิดหนึ่งว่า  ถนนไปนา  ไฟฟ้าไปนา

เวลาทำแผนชุมชนแต่ละครั้งแต่ละปี  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้องมานั่งนึก  นั่งคิดให้อีกว่า  แผนงานด้านสาธารณสุขจะลงอะไรให้  แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมจะลงอะไรดี  อย่างนี้ทุกปี  พอเสร็จเป็นรูปเล่มออกมาก็บอกว่าเป็นแผนที่มาจากชุมชน  ข้อมูล จปฐ. ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูมิอกภูมิใจให้นำไปวิเคราะห์ในแผนชุมชนด้วยได้ใช้มั้ย  คนท้องถิ่นนั้นรู้ดีครับ

บางครั้งผมคิดอยากจะนำแกนนำแต่ละชุมชนสักสิบคนไปเข้าค่ายเพื่อจัดทำแผนชุมชนสักสามวัน เพราะทำในหมู่บ้านก็กลุ่มคนเหล่านี้เป็นหลัก  ฉะนั้นของบเช่ารีสอร์ทเปิดค่ายทำแผนน่าจะดี  มันจะได้ครบกระบวนการ  ไอ้ประเภทให้นึกเอา  แล้วนำมา  SWAT  มันใช้ไม่ได้หรอกครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments