เมื่อต้นปี  2556  กรมส่งเสริมฯ มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ทั้งของผู้สูงอายุตามระเบียบปี  2552  และของคนพิการตามระเบียบปี  2553  ออกมากำชับให้ อปท. รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจำนวน  5  ข้อคือ

ข้อหนึ่ง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นการจ่ายเพื่อการดำรงชีพในเดือนนั้นๆ จึงต้องจ่ายต้นเดือนไม่เกินวันที่  10  ของทุกเดือน  ไม่ใช่เป็นการจ่ายเงินเดือนของเดือนที่แล้ว

ข้อสอง  วิธีการจ่ายเงินสามารถทำได้ทั้ง  เงินสดให้ผู้รับเบี้ย  เงินสดให้ผู้รับมอบอำนาจ  โอนเข้าบัญชีผู้รับมอบอำนาจ  โอนเข้าบัญชีผู้ดูแลคนพิการ  และเนื่องจากแต่ละ อปท.มีผู้รับเบี้ยจำนวนมาก  กรมเลยบอกว่า  ควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อตรวจสอบสถานะการมีชีวิต  ตรวจสอบคุณสมบัติ และการจ่ายเงิน  ถ้าเป็นการจ่ายเงินสดควรทำให้เสร็จภายในวันเดียว  หากทำไม่เสร็จให้นำเงินไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบการเก็บเงินปี  2547

ข้อสาม  หากการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนั้น  เป็นการจ่ายเงินให้ผู้รับมอบอำนาจ อปท.ควรจะมีข้อกำหนดวิธีการติดตามตรวจสอบว่า  คนที่รับเงินนั้นเป็นคนคนเดียวกันกับผู้รับมอบอำนาจ  และได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังมีชีวิตอยู่

ข้อสี่  ถ้าผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพย้ายออกไปหลังจากที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนแล้ว อปท.นั้นไม่ต้องตัดรายชื่อออก  และต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิต่อไปจนสิ้นปีงบนั้น

ข้อห้า  เมื่อผู้มีสิทธิเขาไปลงทะเบียนที่ใหม่แล้วในปีต่อไป  ให้ อปท.เดิมตัดรายชื่อออกได้  แต่ยังคงต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไปเหมือนเดิมจนสิ้นปีงบนั้น

ผมเชื่อว่า  เพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒน์ อปท.ที่รักทั้งหลายทำแบบนี้อยู่แล้ว  โดยเฉพาะเรื่องการย้าย  แต่มันก็มีปัญหามาตลอด  จนระยะหลังต้องบอกผู้มีสิทธิฟ้องกรมส่งเสริมฯ  ไปจนถึงศาลปกครองกันเลยทีเดียว  นี่ผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่า  คนพิการย้ายมาจากลพบุรีจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่มั้ยในเดือนเมษายนนี้…ลุ้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments