โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์

ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการให้ชัดเจน  ตีความหนังสือสั่งการให้รอบคอบ  ถ้าขาดความรู้เหล่านั้นจะทำให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ผิดพลาด  ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  โครงการฯจึงได้จัดอบรม  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ซึ่งผมได้แจ้งให้ทราบไปแล้วใน  เบี้ยยังชีพ1

ตอนนี้หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการศิลปากรสัญจร  หลักสูตร  การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาถึงมือผมแล้ว  เชิญท่านเปิดดูและโหลดเก็บได้  บัดเดี๋ยวนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการโอนเงินแบบฟอร์มการโอนเงิน

ไฟล์ pdf

ขอขอบคณ  ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคุณชัชวาลย์  วงศ์สวรรค์  ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ที่ทำให้มีโครงการนี้  ขอบคุณครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments