VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110ผมได้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูวิทยากรครู ข. ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เก่งและดี  TO BE NUMBER ONE  จังหวัดอุดรธานี  ประจำปี  2556  สองวันครบตามกำหนดการเมื่อวานนี้ครับ

วานนี้คณะวิทยากรมาจากธัญญารักษ์  ขอนแก่นครับ  หน่วยงานนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการบำบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด  และได้ทำหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ยาและสารเสพติด  เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการบำบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง

ผมนั่งฟังวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดค่ายตั้งแต่ประชุมวิทยากร  เตรียมสถานที่  รับสมาชิก  ตรวจกระเป๋า  ลงทะเบียน  อะไรต่างๆ เหล่านี้  ผมว่าไม่ยาก  เพราะทีมวิทยากรมีทั้งสาสุข  ตำรวจ ป้องกัน  นักพัฒน์  และอื่นๆ  แต่ที่ผมกังวลคือ  จะหาชาวค่ายมาจากไหน

อย่าลืมว่าค่ายนี้เป็นค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติดนะครับ  ถึงป้ายโครงการที่วิทยากรแนะนำว่าอย่าให้มีคำว่า  “ยาเสพติด”  เด็ดขาดก็ตาม  ในเมื่อกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนก็ยากที่เขาจะมา  ถ้าเขาไม่เต็มใจมาอยู่ค่าย  อย่ามาหลอกซะให้ยากเลย

ผมเคยมีประสบการณ์ประสานผู้นำหมู่บ้านให้หาสมาชิกชาวค่ายมาอยู่ค่ายร่วมกัน  ถึงจะมีรายชื่อจากตำรวจว่าเป็นใคร  อยู่หมู่บ้านไหน  ก็ตามตัวยากที่สุดครับ  เจอมาหมดไม่ว่าจะเป็น  ไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแล้ว  ไปตัดอ้อย  จนถึงมาแล้วหนีค่ายไปในคืนแรก  สุดท้ายประธานมาเปิดค่ายต้องหานักเรียนดีมานั่งให้เห็นก่อน

ปีนี้กรมจัดงบอุดหนุนเฉพาะกิจมาให้ อบต. จัดค่าย  105,000  บาท  ตั้งเป้าไว้ที่  30  คน  ตก  3,500  บาทต่อหัว  ถ้า อบต. นั้นมีไม่ครบก็จัดค่ายตามจำนวนที่มี  ที่เหลือก็คืนเงินไป  อันนี้แหละที่ทำไมต้องมีนักเรียนดีมานั่งในพิธีเปิด  หวังว่าคงไม่มีใครสงสัย (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments