หลังจากที่ได้มีการลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกันของสองกระทรวงเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของคนท้องถิ่นไปแล้ว  สิ่งที่ทาง สปสช. จะต้องดำเนินงานต่อไปหลังจากที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้คือ

การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิซึ่งก็คือข้าราชการท้องถิ่น  พ่อ  แม่  คู่สมรส  ลูกไม่เกิน  3  คน  สปสช. คงจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งรับรองข้อมูลกันเองว่า  ใครมีสิทธิบ้าง  และการลงทะเบียนคงเป็นการลงทะเบียนออนไลน์เชื่อมข้อมูลกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ  จะดูข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน  ไม่ต้องไปสแกนลายนิ้วมือที่โรงพยาบาล  ตรงนี้ท้องถิ่นจะดีกว่าพลเรือน  เพราะพลเรือนจะเบิกตรงเฉพาะที่โรงพยาบาลที่ตัวเองไปสแกนลายนิ้วมือไว้เท่านั้น  โรงพยาบาลอื่นจะต้องสำรองจ่ายเองก่อน

ข้าราชการท้องถิ่นสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งครับ  โรงพยาบาลทหาร  โรงพยาบาลตำรวจ  สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ถ้ามีการเรียกเก็บเงินก็สามารถเบิกตรงได้

ถ้าหากว่าได้รับการบริการที่ไม่ดี  สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์  หรือร้องเรียนผ่านกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็ได้  ถ้าเป็นไปตามแผนวันที่  1  ตุลาคม  2556  คงจะมีผลบังคับใช้กับทุกคนแน่นอนครับ  แต่ผมยังไม่อยากใช้  ใครรีบไปใช้บริการก่อนได้เลย (ฮา)

ข้อมูลจากเฟสบุ๊คปลัดศักดิ์พงษ์  ธรรมอาชวกุล  คณะทำงานยกร่าง  พรฎ.ตั้งกองทุนฯ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments