เมื่อคืนนี้  ป.เชื้อ  ฮั่นจินดา  แจ้งผลการประชุมกรรมการ  กถ.  ทางเฟสบุ๊ค  เชื้อ  ฮั่นจินดา  ว่า  สาระสำคัญมีอยู่  3  เรื่องคือ

หนึ่ง  ที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือนของท้องถิ่น  2  ฉบับ  ฉบับที่  1  มีผลตั้งแต่  11  ธันวาคม 2551  ฉบับที่  2  มีผลตั้งแต่  1  เมษายน  2554  ทั้งสองฉบับของ อปท. ดีกว่าของข้าราชการพลเรือน  เตรียมเบิกย้อนหลังสำหรับคนที่เงินเดือนตันตั้งแต่ปี  2551  เป็นต้นมาในระดับ  7  8  9  ของ อปท.

สอง  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  ให้แก้ประกาศหลักเกณฑ์ของ กถ. ในข้อที่  6  วรรค  2  เดิม  ให้สามารถกำหนดเงินประจำตำแหน่งโดย กถ. เองได้  ส่วนกำหนดเท่าไร  ให้เอาเข้าอนุฯ มาตรฐานทำประกาศกำหนดตำแหน่งออกมาให้ชัดเจน  แล้วนำสู่ที่ประชุม กถ. เพื่อกำหนดเงินประจำตำแหน่งว่า  ตำแหน่งอะไรบ้างที่ได้

สาม  เรื่องนำ อปท. เข้าสู่ระบบแท่ง  ที่ประชุมเห็นชอบให้ไปทดลองนำร่องแบบจริงจังก่อนที่  อบต.เขาพระ  อบจ.สมุทรสงคราม  และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบและปัญหาที่จะเกิดขึ้น  รวมถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไขเมื่อนำไปใช้งานจริง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments