เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  ที่ผ่านมา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2556

โครงการนี้จัดโดย  สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีส่วนร่วม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการจัดการระบบสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบ  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดที่โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ  กรุงเทพ  ในเดือนมีนาคม  จำนวน  4  รุ่น

รุ่นที่  1  วันที่  4  ถึง  6  มีนาคม  2556

รุ่นที่  2  วันที่  11  ถึง  13  มีนาคม  2556

รุ่นที่  3  วันที่  18  ถึง  20  มีนาคม  2556

รุ่นที่  4  วันที่  25  ถึง  27  มีนาคม  2556

โครงการนี้กรมส่งเสริมฯให้จังหวัดเป็นคนคัดเลือกคนที่จะเข้าร่วมอบรมตามโครงการที่กรมส่งเสริมฯวางแผนไว้  และมีแผนจะอบรมในปีงบประมาณต่อๆไปด้วย  นั่นหมายความว่าคนที่ได้ไปในปีงบประมาณ  2556  นี้จะไม่ได้ไปในปีงบประมาณต่อไป

จังหวัดอุดรประกาศรายชื่อออกมาทั้ง  16  รายตามโควต้าที่ได้รับ  แน่นอนว่าคนที่ได้รับคัดเลือกย่อมดีใจ  คนที่ไม่มีรายชื่อก็มีอาการน้อยใจเป็นเรื่องปกติธรรมดา  16  คนไล่ไปอำเภอละคนยังไม่ได้เลยครับ  ผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดเขาคัดเลือกยังไง  รู้แต่ว่าเขาไม่ส่งหนังสือมาอำเภอ  ไม่ส่งหนังสือมาท้องถิ่น  ได้เวลาประกาศเปรี้ยงออกมาเลย  ต่อไปก็รอลุ้นว่านายก  ปลัด  จะอยากไปเองมั้ย (ฮา)

เพื่อนนักพัฒน์อุดรธานี  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  ดูซิว่าอำเภอไหนได้ไปเยอะที่สุดในรุ่นที่  4  นี้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments