ตามที่ บล็อกคนพอชอ แห่งนี้รายงานข่าวเรื่องโบนัสให้เพื่อนๆ ทราบตลอดมาตั้งแต่เริ่มแรกที่  สตง.  ทักท้วงการเปิกจ่ายเงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่า  ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ต่อมากระทรวงมหาดไทยมีหนังสือชี้แจงว่า  การจ่ายเงินโบนัสเป็นไปตามกฏหมายแล้วนะตัวเอง  แต่ สตง. ไม่เห็นด้วยจึงได้มีการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา

ล่าสุดครับ  คณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่  1  แจ้งเรื่องลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  มาถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยพิจารณาว่า  การจ่ายเงินโบนัสของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่มีระเบียบรองรับ

โดย  พ.ร.บ.  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงไม่อาจตั้งจ่ายได้

แต่ถ้าหากกระทรวงมหาดไทย  เห็นสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ่ายเงินตอบแทนให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ก็ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบมา  เหมือนกรณีเทศบาลจ่ายเงินบำรุงให้สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบรองรับให้จ่ายได้และมีผลย้อนหลัง

ดูหนังสือที่กฤษฎีกาตอบเรื่องโบนัสได้ ที่นี่ ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments