596

จากการที่บรรดาข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายคน  เดินทางไปเรียกร้องให้รัฐบาลนำร่างกฏหมายระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. …..  ในครั้งหนึ่ง  และร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฏหมายเมื่อเดือนสิงหาคม  2555  ที่ผ่านมา  ตอนนี้เห็นผลแล้วครับ

หลังจากที่คนท้องถิ่นจำนวน  10,000  คนร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างกฏหมายระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นไป  ตอนนี้ประธานรัฐสภาได้ลงนามเห็นชอบให้ร่างกฏหมายนี้เข้าลักษณะหมวด  5  ที่รัฐสภาสามารถพิจารณาได้

และได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฏหมายนี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้ว  เพื่อให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฏหมายสามารถร้องคัดค้านได้ในระหว่างวันที่  24  มกราคม  ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้  ตอนนี้พ้นกำหนดแล้ว  ต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยว่า  กฏหมายนี้เป็นกฏหมายการเงินที่ต้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบหรือไม่  แล้วก็จะนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาต่อไป

แม้ว่าเราชาวท้องถิ่นจะผิดหวังเรื่องโบนัส  แต่ก็มีเรื่องจ่ายตรงรักษาพยาบาล  และเรื่องกฏหมายบุคคลท้องถิ่นนี้มาปลอบใจ  ถึงแม้จะไม่ดีขึ้นแต่ก็พอทุเลาได้บ้างเป็นบางคราว

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments