ก่อนสิ้นปี  2555  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับชมรมและสมาคมท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะหาข้อมูลว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรจะปรับตัวเองให้เข้าสู่ระบบแท่งเหมือนกับข้าราชการ กพ. หรือจะคงไว้ซึ่งระบบซีเหมือนเดิม  และถ้าเป็นแท่งจะเป็นแท่งแบบไหน  แล้วก็นำข้อมูลที่ได้นั้นเสนอไปยังที่ประชุม กถ. อีกที

ชมรมพัฒนาชุมชนฯ มีประธานชัช  และเจ๊นุช  นักพัฒน์จากเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุมที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2555  ที่ผ่านมา  และประธานชัชได้สรุปผลการประชุมไว้ในบอร์ดชมรมฯอย่างนี้ครับ

ที่ประชุมมีมติเลือกเสนอให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในรูปแบบที่  3  ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน  แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างปรับโดยอิงกับภาคข้าราชการพลเรือน  แต่ปรับระดับชั้นงานให้ตามลักษณะงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาลและนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น  ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย/กอง/สำนักเข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการ

กลไกเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองซึ่งอาจยืดหยุ่นกว่าในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การจ่ายค่าตอบแทน  การแต่งตั้ง  เป็นต้น

ผมยอมรับว่า  ยังไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีนัก  เอาเป็นว่าใครอยากรู้รายละเอียดไปหาโหลดมาอ่านได้ครับ  หรือจะเข้าไปดูที่บอร์ดชมรมฯก็ได้  แล้วอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังด้วยล่ะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments