ปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา  และทีมงานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย  ได้แจ้งข่าวผลของการประชุมที่มีรัฐมนตรีสาธารณสุข  เลขา สปสช.  ผู้แทนท้องถิ่น  ผู้ทรงฯ  ร่วมประชุมเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2555  ไว้ที่เว็บไซต์ของสมาพันธ์ปลัด อบต.ฯ  ผมขออนุญาติลอกมาให้ท่านได้รับทราบสรุปผลการประชุมเป็นอย่างนี้ครับ

“ที่ประชุมเห็นชอบการตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของ อปท.  และ อปท. ก็ไม่ต้องตั้งงบประมาณค่ารักษาพยาบาลเพื่อส่งเข้ากองทุนเป็นรายหัว  เงินทุนของกองทุนค่ารักษาพยาบาลได้มาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่น  โดยขอตัดมาหนึ่งก้อนประมาณ  1.5  %  ของงบประมาณก่อนจะจัดสรรให้ อปท. ในรูปแบบของเงินอุดหนุน

สิทธิในการรักษาพยาบาลต้องไม่ด้อยกว่าที่ได้รับการรักษาในปัจจุบัน  คนท้องถิ่นที่มีสิทธิไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนทุกกรณี  ให้โรงพยาบาลไปเรียกเก็บจากกองทุนอย่างเดียว

ที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะทำงาน  1  ชุด  เพื่อกำหนดรายละเอียดทั้งหมดให้แล้วเสร็จในต้นปี  2556  มีอาจารย์วุฒิสาร  ต้นไชย  ผู้ทรง เป็นประธาน  มีปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา  เป็นผู้แทน อบต.ในคณะทำงานด้วย  และจะรีบนำผลงานของคณะทำงานเสนอนายกรัฐมนตรี  แล้วนำเข้า ครม.โดยเร็ว  ส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมาจากทุกภาคส่วนในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยเน้นที่คนท้องถิ่น  และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ  2557”

ได้ยินข่าวอย่างนี้แล้วก็ดีใจมากครับ  ข้าราชการท้องถิ่นจะได้เข้าใกล้อีกขั้นเหมือนข้าราชการอื่นสักที  แม้จะแตกต่างในรายละเอียดแต่ก็ดีกว่าเดิม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments