ในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว2824  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2555  เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557  และ  หนังสือจังหวัดอุดรธานี  ที่ อด 0037.3/16857  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2555  เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557  บอกแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2557  ไว้อย่างชวนให้ติดตาม  โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย  1  และ  2

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในสิ่งที่ส่งมาด้วย  1  ข้อ  2.3  บอกว่า  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน  2555  แล้ว  และให้ติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  2555

ในขณะที่ข้อ  2.4  บอกว่า  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานยอดจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมด  ตามแบบสรุปงบหน้า  แบบ ผส.  1  พร้อมสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2557  ที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องจากผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน  1  ชุด  เทศบาลตำบลและ อบต.นำส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอภายในวันศุกร์ที่  11  มกราคม  2556  เทศบาลเมืองและนครให้ส่งท้องถิ่นจังหวัดภายในวันศุกร์ที่  18  มกราคม  2556

และขั้นตอนการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ในสิ่งที่ส่งมาด้วย  2  ข้อ  2.3  และข้อ  2.4  บอกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  จัดทำบัญชีรายชื่อ  ติดประกาศ  และรายงานยอดจำนวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2557  ให้ท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดในวันเดียวกันกับผู้สูงอายุ

สรุป

1.  ประกาศรายชื่อ  18  ธันวาคม  2555

2.  เทศบาลตำบลและ อบต.รายงานงบหน้าให้ท้องถิ่นอำเภอ  11  มกราคม  2556

3.  เทศบาลเมืองและเทศบาลนครรายงานงบหน้าให้ท้องถิ่นจังหวัด  18  มกราคม  2556

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments