ผมเคยบอกเพื่อนนักพัฒน์ไว้ใน เส้นทางเดินของเบี้ยยังชีพ แล้วนะครับว่า ให้เพื่อนๆ เช็คยอดของผู้สูงอายุและคนพิการที่เราจะต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพว่า  มียอดคนเท่าไร  ยอดเงินเท่าไร  ที่จะต้องจ่ายในรอบ  6  เดือนแรกนี้

พอจังหวัดปรับเกลี่ยและแจ้งยอดจัดสรรมาเราก็ตรวจสอบของเราว่าพอมั้ย  เพราะยอดที่จังหวัดปรับเกลี่ยมาให้เรามันลดลงจากยอดของกรมอยู่แล้ว  ถ้าได้รับเงินไม่พอจ่าย  ก็ให้เรารายงานไปที่จังหวัดผ่านอำเภอไปตามขั้นตอนปกติที่เคยทำนี่ละครับ  โดยใช้แบบรายงานที่แนบมากับหนังสือแจ้งยอด  ซึ่งมันจะมี  3  ลักษณะคือ

ปกติ  ยอดเงินที่ได้รับมาตรงตามจำนวนที่ต้องจ่าย

ขาด  ยอดเงินที่ได้รับมาไม่พอจ่าย  ให้ขอเพิ่ม

เกิน  ยอดเงินที่ได้รับมาเกินจำนวนที่จ่ายจริง  ให้คืนเงินจังหวัดไป  เพื่อที่จะนำไปปรับเกลี่ยให้ อปท. ที่ขาด

ไม่ว่าจะได้ครบ  ไม่พอ  หรือได้มาเกิน  ก็ให้ส่งแบบรายงานให้จังหวัดภายใน  15  วันนับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดนะครับ  ของอุดรนี่มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณลงวันที่  22  ตุลาคม  2555  แต่ผมเพิ่งเห็นในเว็บวันนี้เอง (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments