ทำตัวมีภูมิรู้ไปอย่างนั้นเองครับที่จริงแล้วไม่ได้รู้เรื่องนี้กะเขาเลย  แต่เป็นเพราะกำลังจะดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลขึ้น  เลยต้องทำการบันทึกกันลืมไว้หน่อย  ไม่ได้เพื่อใครทั้งนั้น  เพื่อฉันคนเดียว (ฮา)

คำว่า เด็ก คือคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ส่วน เยาวชน คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 25 ปีบริบูรณ์  ภาษาราชการอาจฟังดูยากนิดหนึ่ง  บางคนและบางคนอาจพูดแบบอื่นเพื่อให้ตัวเองเข้าใจว่าเยาวชนคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไปจนถึง 25 ปี  ถ้าอายุยังไม่ถึง 18 คือเด็ก ก็ไม่ผิดกติกาอันใด

สภาเด็กและเยาวชนตำบลมีที่มาจาก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า  สท.  ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล  โดยให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล  จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน  และมีสัดส่วนชาย หญิง เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  แล้วคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีบอกว่าให้คัดเลือกจากผู้แทนนักเรียน  นักศึกษา  จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในตำบลตั้งแต่ ม.ต้น ขึ้นไป  ผู้แทนเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน  และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา  รวมแล้วไม่เกิน 20 คน  แต่ผมว่าในทางปฏิบัติผู้แทนเด็กและเยาวชนกลุ่มสุดท้ายนี่ไม่ค่อยมีในพื้นที่  เพราะวัยนี้วัยที่จบการศึกษาแล้วหรือวัยที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน  เป็นวัยแรงงานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ

ตำบลโคกกลางมีโรงเรียนระดับ ม.ต้น แค่โรงเดียวจากสามโรง  และมีหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน  ผมเลยแบ่งที่มาของคณะบริหารอย่างนี้ครับ  ผู้แทนจากหมู่บ้านๆ ละคนเป็น 12 คน  ผู้แทนจากนักเรียน 3 คน  และผู้แทนจากผู้ที่ไม่ได้สังกัดสถานศึกษาอีก 3 คน  รวมทั้งหมด 18 คน กำลังดีครับ

อันนี้เป็นแนวคิดของผมเท่านั้นนะครับ  ต้องไปปรึกษาหารือนักวิชาการศึกษาอีกที  ส่วนของจริงจะออกมาอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป  อ้อ ขอบ่นหน่อยละกันเรื่องที่แทงเรื่องนี้มาหาผม  ผมว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องอ่ะ  พอเห็นว่าหนังสือนี้มาจาก พมจ. มอบนักพัฒน์ทันที  ได้บ่นแล้วสบายละ  วันนี้พอแค่นี้ก่อน  สวัสดีครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments