ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปอบรม กลยุทธ์การจัดสวัสดิการฯ ที่หลักสี่ กรุงเทพ ซึ่งหลักสูตรนี้มีการฝึกและให้คำแนะนำให้เราเขียนโครงการเพื่อนำไปเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือไปจากท้องถิ่นด้วย  ซึ่งเป็นที่สนอกสนใจของผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านและหลายคน

พอกลับมาเพื่อจะเริ่มงานในเช้าวันจันทร์งานเข้าเลยครับ  ด้วยกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  และกลุ่มอาชีพอื่นในตำบลมาขอให้อธิบายวิธีเขียนโครงการเพื่อที่จะของบประมาณกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผมก็ไม่ได้ถามหรอกครับว่ามากันยังไง  ใครเขาบอกมา  หรืออะไรอื่นๆ  เมื่อชาวบ้านเขามาแล้วก็คุยกับเขาหน่อยละกัน

ผมคุยกับกลุ่มชาวบ้านด้วยความรู้ที่ผมได้รับมาจากอาจารย์พรชัย  แก้วประเสริฐ (อาจารย์มีญาติเป็นดาราด้วยนะเออ…ฮา) ในสมัยที่ไปอบรมวิทยากรกระบวนการกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่า  ให้ถามตัวเองถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มว่า  จะทำอะไร  นั่นคือชื่อโครงการ  ทำไมต้องทำ คือ หลักการและเหตุผล  ทำเพื่อให้ได้อะไร คือ วัตถุประสงค์  ผลที่หวังไว้คืออะไร คือ เป้าหมาย  ถามต่อไปอีกว่า  ทำอย่างไร คือ วิธีการดำเนินงาน  ทำเมื่อไร คือ ระยะเวลาที่จะดำเนินงาน  ใครเป็นคนสำคัญที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ คือ ผู้รับผิดชอบ  ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเงินค่าอะไรบ้าง คือ งบประมาณ  ทำแล้วจะได้อะไร คือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ใครเป็นผู้ติดตามการทำงานแล้ววัดผลแบบไหน คือ การติดตามประเมินผล  ประมาณนี้ครับ

ที่ผมแนะนำเพิ่มเติมคือ  ก่อนที่จะมีรายละเอียดของโครงการควรจะมีข้อมูลของกลุ่มด้วยว่า  ใครเป็นใครในกลุ่ม  เหมือนกับโครงการที่เราเขียนไปของบจาก พม. นั่นแหละครับ  รวมทั้งถ้ามีการประชุมให้ทำบันทึกการประชุมด้วย  และอธิบายการทำบันทึกการประชุมด้วยครับ  ผมบอกการเขียนแบบง่ายๆ ตามแบบชาวบ้านนั่นแหละ  ไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำนักหนา  ต่อไปมันจะมาเองไอ้คำสวยๆ เนี่ยเชื่อเถอะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments