สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่คนท้องถิ่นทุกท่าน  วันนี้มาตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะเขียนถึงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. …..  ที่เราชาวท้องถิ่นนัดกันไว่ว่าจะนำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับนี้ไปยืนให้ประธานรัฐสภา  ที่อาคารรัฐสภาในวันที่  22  สิงหาคม นี้

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการที่สำคัญคือ  หนึ่ง ให้มีคณะกรรมการ ก.ถ. คณะหนึ่ง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  สอง ให้มีสำนักงาน ก.ถ. ตั้งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย มีเลขาธิการ ก.ถ. เป็นหัวหน้าขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  สาม ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้นคณะหนึ่ง  มีหลักการเดียวกันกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ.  สี่ รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ห้า ให้มีคณะอนุกรรมการ ก.ถ.จังหวัด ทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ อ.ก.ถ. เป็นเลขานุการ

หลักๆ ที่สำคัญก็มีแค่นี้ครับที่คนท้องถิ่นผลักดันมาตลอด  โดยเฉพาะข้อ สี่ ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคนท้องถิ่นน้อยเนื้อต่ำใจกันมาตลอดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แม้ว่าจะมีความคืบหน้าในการจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้วก็ตาม

ตอนนี้มีกำหนดการจากสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นออกมาแล้วนะครับ  สำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามวันและเวลาที่แจ้งไวในภาพประกอบลองติดต่อกับประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยดูครับ  จะได้นัดหมายกันถูกต้อง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments