วานนี้ (8 สิงหาคม 2555) ผมเข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสร้างพื้นที่ต้นแบบ ตำบลสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล

คณะทำงานเขาประชุมกันมาก่อนหน้านี้สองสามครั้งแล้วครับ  และได้กำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายสภาเด็กและเยาวชน และงานมหกรรมแสดงผลงานเด็กและเยาวชน” ขึ้นในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2555 นี้ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี

ในวันที่ 1 และ 2 กันยายน จะเป็นการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน  การทำงานเป็นทีม  การเขียนโครงการ  การประสานงานและเทคนิควิธีการพูดกับผู้ใหญ่  โดยนำเด็กและเยาวชนตำบลละ 2 คน(อบต.หาให้)ไปร่วมเข้าค่ายดังกล่าว

ส่วนในวันที่ 3 กันยายน จะเป็นการจัด “มหกรรมแสดงผลงานเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละอำเภอ  โดยจัดแบ่งอำเภอที่จะแสดงผลงานออกเป็น 4 โซนคือ

  • โซนที่ 1 อำเภอเมือง  กุดจับ  กุมภวาปี  หนองแสง  โนนสะอาด
  • โซนที่ 2 อำเภอบ้านผือ  น้ำโสม  นายูง  สร้างคอม  เพ็ญ
  • โซนที่ 3 อำเภอบ้านดุง  ทุ่งฝน  กู่แก้ว  ไชยวาน  หนองหาน
  • โซนที่ 4 อำเภอศรีธาตุ  วังสามหมอ  หนองวัวซอ  ประจักษ์ศิลปาคม  พิบูลย์รักษ์

การแสดงผลงานจะมี 2 รูปแบบคือ  การแสดงบนเวทีกลาง  กำหนดให้มีวงดนตรีและการแสดงของแต่ละโซน  โวนที่ 1 อำเภอเมือง  โซนที่ 2 อำเภอเพ็ญ  โซนที่ 3 อำเภอหนองหานและบ้านดุง  โซนที่ 4 อำเภอวังสามหมอ  มีงบประมาณการแสดงให้อำเภอละ  5,000  บาท

อีกรูปแบบหนึ่งคือ  การจัดแสดงนิทรรศการ  ซึ่งในการจัดนิทรรศการนั้นยังได้แยกย่อยออกไปอีก 3 รูปแบบคือ  การจัดนิทรรศการทางวิชาการ  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และด้านทักษะชีวิต/นวัตกรรม  โดยให้สภาเด็กอำเภอเป็นผู้เลือกเป็นผู้เลือกการแสดงผลงานซึ่งผลออกมาอำเภอเพ็ญได้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  พมจ.มีงบประมาณให้ในส่วนนี้อำเภอละ  4,000  บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ พมจ.ให้ อบต.ต้นแบบที่ถูกคัดเลือก  84  ตำบลทำโครงการเข้าไปของบประมาณได้  5,000  บาทเพื่อแสดงในวันที่ 3 กันยายนนี้ด้วย  อบต.โคกกลางก็เป็นหนึ่งใน 84 ตำบลด้วย  ผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะทำอะไร  เขาให้ส่งโครงการวันศุกร์นี้วันสุดท้าย

สรุปแล้ว อบต. จะต้องเตรียมหนึ่ง คนคือเด็กและเยาวชนจำนวน 2 คนเพื่อส่งไปเข้าค่าย  เตรียมสอง จัดนิทรรศการที่จะโชว์ในวันที่ 3 ร่วมกับเพื่อนท้องถิ่นในโซนที่ 2 เตรียมสามคือ เขียนโครงการอย่างเร่งด่วนเพื่อขอรับเงินมาทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติที่จะนำไปโชว์ในวันที่ 3 นี้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments