สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้บ่นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของชาวท้องถิ่นไว่ว่า  ที่เราอยากได้จ่ายตรงแบบข้าราชการอื่นๆ นั้นจะเป็นจริงแค่ไหน  วันนี้ผมนำข้อสรุปเบื้องต้นในเรื่องนี้ที่ ป.พิพัฒน์ นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยแจ้งไว้ในเว็บสมาคมฯมาฝากกันครับ

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น  มี  9  มาตรา  ประเด็นที่สำคัญคือ

– ผู้มีสิทธิจากกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด  โดยยึดถือระเบียบปัจจุบันเป็นหลัก

– ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  เพื่อโอนเงินค่ารักษาพยาบาลหักจากต้นทางก่อนส่งอุดหนุนให้ อปท.  ให้กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

– ให้กองทุนมีที่ตั้งอยู่  ณ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

– ให้มีกรรมการชุดหนึ่งทำหน้าที่บริหารกองทุน  ประกอบด้วย  รมว.สาธารณสุข หรือ เลขาธิการ สปสช. เป็นประธาน  กรรมการประกอบด้วย 4 ฝ่ายคือ ตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น  ตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมแล้วไม่เกิน 20 คน

โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

– สปสช.จะนำเรื่องการจัดตั้งกองทุนฯเสนอ ครม. เพื่อมีมติเห็นชอบในหลักการ  เพื่อมอบให้ สปสช.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  ซึ่งเป็นหลักประกันว่ากระบวนการนี้ไม่หยุดแน่นอน

– ภายใน 6 เดือนนั้น สปสช.จะดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พร้อมกับเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ด้วย อย่างเช่น จัดตั้งคณะทำงาน  ดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมรับส่งข้อมูล  การประสานกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ  และเรื่องอื่นๆ

ส่วนการเพิ่มผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้น  ที่ประชุมเสนอการให้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะตัวสำหรับ  รองนายก  ที่ปรึกษานายก  เลขานายก  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกด้วย  และถ้าเป็นไปตามแผนจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายจากกองทุนได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 นี้

อีกเรื่องหนึ่งที่ทางสมาคมฯ และชมรมพัฒนาชุมชน อปท.ผลักดันมาตลอดคือ  ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่นัดหมายกันจะยื่นให้ประธานสภาในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียด พ.ร.บ.ได้ที่นี่เร็วๆ นี้ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments