nengnengneng.net

ที่เราอยากได้จ่ายตรงแบบข้าราชการอื่นๆ นั้นจะเป็นจริงแค่ไหน

สองสามวันที่ผ่านมามีข่าวเล็กๆ ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเราชาวท้องถิ่น  กระทรวงสาสุขกำลังหารือการขยายสิทธิการรักษาพยาบาลของคนท้องถิ่น  แล้วเสนอการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ได้รับเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประกันสังคม  และสวัสดิการข้าราชการ   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕  ให้ สปสช.สำรองจ่ายไปก่อนและให้ อปท.จ่ายเงินคืนให้แก่ สปสช.ภายใน 30 วัน

ระเบียบใหม่ที่กำลังจะเตรียมยกร่างนั้นมีสาระสำคัญคือ  ผู้ที่ได้รับสิทธ์คือพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างประจำจากงบประมาณของ อปท.  ผู้ได้รับบำนาญตามกฏหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหาร อปท.  ประธานหรือรองประธานหรือสมาชิกสภาพ อปท.  บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายไม่เกิน 3 คน  เว้นแต่บุคคลที่ได้รับสิทธิจากงบประมาณอื่น  หรือสิทธิประกันสังคม  โดยสิทธประโยชน์การรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จัดสรรเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในอัตราค่าใช้จ่ายต่อผู้มีสิทธิ  ซึ่งได้ตกลงเป็นรายปีโดยคณะกรรมการจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง อปท. รวมทั้งค่าบริหารจัดการในวงเงิน 1.5 % ของเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการรวมในแต่ละปี

รอดูแล้วกันครับ  ที่เราอยากได้จ่ายตรงแบบข้าราชการอื่นๆ นั้นจะเป็นจริงแค่ไหน  จะตรงกับการที่เราเรียกร้องหรือไม่  อีกไม่นานคงรู้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: สาธารณสุข

การย้ายหนีไม่ใช่คำตอบ » « หรือเราจะกลับไปเขียนถึงกันมากขึ้น

2 Comments

  1. พ่อปัน ปัน เป็นลูกจ้างเอกชน…ไปเบิกเงินจากประกันสังคมเรื่องค่าทันตกรรมแท้ๆ เจ้าหน้าที่(บางท่านพูดจา….ไม่กัดเลย) ทั้งๆ ที่เงินก็เป็นเงินของเราเองแท้ๆ ดูถูกเราเหมือนเราไปขอเงินของเค้ามาใช้อย่างงั้ยแหล่ะครับ….พ่อปัน ปัน เลยต่อว่าเจ้าหน้าคนนั้นไปเลย พร้อมกับจดชื่อและนามสกุล แล้วไปร้องเรียนกับหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดว่าเค้าประพฤติอย่างไร กับประชาชนที่จ่ายภาษี ให้กับเค้าครับ

  2. nengneng

    30 July, 2555 — 25 March, 2513

    ผมก็เคยเจออย่างนั้น ยอมรับว่ายังมีข้าราชการ (หรือลูกจ้าง) บางท่านที่เป็นอย่างนั้นจริงๆ ครับ ที่ท่าทำนั้นถูกแล้วครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE