ผมได้รับการสอบถามจากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาหลายวาระหลายโอกาสว่า  หลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินทุนเพื่อนำมาประกอบอาชีพหรือขยายกิจการของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจากกองทุนคนพิการนั้นทำอย่างไร  มีเอกสารประกอบการกู้ยืมอย่างไร  นำไปยื่นได้ที่ไหน  มากมายหลายคำถามครับ  วันนี้เลยรวบรวมมาตอบให้ที่นี่ที่เดียว

ในการกู้ยืมเขาแบ่งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มนะครับ  ผมจะเล่าให้ฟังแบบรายบุคคลละกัน เพราะแบบกลุ่มไม่ค่อยมีใครถามถึงสักเท่าไร

ในการให้บริการเงินกู้นั้นเขาให้ไม่เกินรายละ  40,000  บาท  ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน  5  ปี  และที่สำคัญคือไม่มีดอกเบี้ยครับ

โดยคุณสมบัติของผู้พิการที่จะกู้เงินเขากำหนดไว้อย่างนี้ครับ

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
 4. บรรลุนิติภาวะ
 5. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน  เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 8. ความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

ส่วนผู้ดูแลคนพิการต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้

 1.  มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
 3. บรรลุนิติภาวะ
 4. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
 5. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน  เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 6. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 7. ความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ครับ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แผนผังที่อยู่อาศัย  แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ
 4. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 6. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน (เว้นแต่เป็นเกษตรกร)
 7. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะคนพิการ(ในกรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ)
 8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้
 9. ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรง และผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ)
 10. รูปถ่ายเต็มตัวผู้กู้
 11. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

นำเอกสารไปยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่

เท่าที่ทราบจากผู้ที่ไปยื่นเอกสารกู้ยืมแล้ว  อนุมัติไม่ง่ายนะครับ  เพราะเป็นเงินยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย  เลยทำให้เขาตรวจสอบกันมากหน่อย  โดยเฉพาะคนที่เป็นคนค้ำประกัน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments