นิทานเรื่อง  กระดาษเจาะรู 4 แผ่น  แนวทางสู่ความสำเร็จนี้ ผมอ่านเจอในคอลัมน์ อาหารสมอง ของ อาจารย์วีรกร  ตรีเศศ ในมติชนสุดสัปดาห์ นานมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 54 โน้น  เห็นว่าน่าสนใจดีเลยคัดลอกบางส่วนมาให้ท่านได้อ่านด้วย  ดังนี้ครับ

“ความสำเร็จของชีวิตคนเราก็เหมือนกระดาษเจาะรู  3  แผ่น  กระดาษทั้ง  3  แผ่นจะเคลื่อนตัวซ้ายขวาสลับกันอยู่ไปมา  หากเมื่อไรรูที่ถูกเจาะนั้นอยู่ตรงกัน  แสงก็ส่องผ่านไปได้  แสงที่ส่องผ่านไปได้นั้นคือผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ

กระดาษแผ่นแรก คือ ความรู้ ความสามารถ

กระดาษแผ่นที่สอง คือ ขยัน ใจรัก ตั้งมั่น

กระดาษแผ่นที่สาม คือ โอกาส

รูที่กระดาษทั้ง  3  แผ่น  หากเป็นรูที่โต  กว้างขวาง  โอกาสที่รูทั้งหลายจะมาซ้อนทับกันเพื่อให้แสงแห่งความสำเร็จส่องผ่านไปได้ก็เกิดขึ้นง่ายหน่อย  แต่หากว่ารูนั้นขนาดเล็กมาก  โอกาสที่รูจะมาอยู่ตรงกันเพื่อให้แสงส่องผ่านก็เป็นไปได้ยาก

ดังนั้น  เราต้องพยายามขยายรูกระดาษของเรา

ความรู้ ความสามารถ  หากเรามีความรู้น้อย  รูที่กระดาษแผ่นแรกของเราก็เล็ก  เราต้องพยายามหาความรู้ให้มากขึ้น  เพื่อให้รูที่กระดาษโตขึ้น

ขยัน ใจรัก ตั้งมั่น  หนักเอาเบาสู้  ไม่เกี่ยงงาน

โอกาส  เราต้องแสวงหาโอกาส  สร้างตัวเองให้เหมาะสมกับโอกาสทั้งหลายที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดนั้น  เป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ  ถ้าหากว่าเราประสบความสำเร็จ  แต่สังคมล้มเหลว  เราก็จะล้มเหลวไปด้วย  การจะประสบความสำเร็จที่แท้ต้องมีกระดาษแผ่นที่  4

กระดาษแผ่นที่  4  คือ  จริยธรรม  ที่ต้องมีความถูกต้อง  ความยุติธรรม  ความซื่อสัตย์  การเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น  การเป็นผู้ให้ที่ดี  เป็นผู้รับที่ดี  กตัญญู  การมีเมตตา  มีศีลธรรม  มีการให้  และอีกหลายอย่างที่หมายถึงความเป็นคนดี

กระดาษแผ่นที่  4  นี้สำคัญที่สุด”

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments