คราวก่อนโน้น  ข้าราชการ  พนักงานจ้างท้องถิ่น  เข้าชื่อกันเสนอร่าง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …  แล้วเดินเท้าเข้าพบรัฐมนตรช่วยมหาดไทยที่ดูแลกรมส่งเสริมฯ ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว  เพื่อให้มีการช่วยพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายรวมไปถึง  ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมครอบครัว (พ่อ  แม่  เมีย  และลูก) ด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ไม่มีระบบการเบิกจ่ายตรง (ค่ารักษาพยาบาล) เหมือนกับข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตำรวจ  และอื่น ๆ หรอกครับ  ทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง  อย่างมะเร็ง  หรือไตวายเรื้อรัง  มีความเดือดร้อน  เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อบต. ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับจัดสรรเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการที่ป่วยและรักษาตัวต่อเนื่องยาวนาน  ขวัญและกำลังใจในตอนนี้แทบไม่เหลือแล้ว

นอกจากเรื่องการรักษาพยาบาลแล้ว  พ.ร.บ.ฉบับนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในหลาย ๆ ด้าน  อย่างเรื่องเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนย้ายที่มีเสียงกระซิบมาตามสายลมว่าซีละแสนน่าจะดีขึ้น (หรือเปล่า)

เราชาวท้องถิ่นมาช่วยกันอีกสักครั้งเถอะครับ

ภาพประกอบจาก  thailocalgov2011.com

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments