nengnengneng.net

ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ในแผนฯ 10

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  หรือ  จปฐ.  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10  ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี  2550  จนถึงปี  2554  นี้เป็นปีสุดท้าย  เกณฑ์ชี้วัดด้านรายได้จะอยู่ที่  23,000  บาท/คน/ปี  หมายความว่า  ครัวเรือนใดที่มีรายได้ต่ำกว่า  23,000  บาท/คน/ปี  ให้ถือว่าครัวเรือนนั้นเป็นครัวเรือนยากจน

เวลาที่เราไปเก็บข้อมูลนั้น  เรานำข้อมูลที่ชาวบ้านบอกมาตีเป็นจำนวนเงินหมด  ถึงกระนั้นในช่วงเริ่มต้นของแผนฯ 10 คือในปี  2550  ก็ยังมีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ สามแสนห้าหมื่นกว่า ครัวเรือน  พอถึงปี  2553  จำนวนครัวเรือนยากจนลดลงเหลือ แปดหมื่นสี่พันกว่า ครัวเรือน  และล่าสุดปี  2554  ที่เพิ่งเก็บข้อมูลเสร็จไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา  ยอดของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า  23,000  บาท/คน/ปี  มีจำนวน หกหมื่นห้าพันกว่า ครัวเรือน  ลดลงครับลดลง

ที่น่าสนใจก็คือ  จังหวัดที่มีปัญหาความยากจน  ยังคงเป็นจังหวัดเดิม ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

1.  แม่ฮ่องสอน  13,926  ครัวเรือน

2.  บุรีรัมย์  7,047  ครัวเรือน

3.  อุดรธานี  3,011  ครัวเรือน

4.  มหาสารคาม  2,941  ครัวเรือน

5.  พะเยา  2,883  ครัวเรือน

ข้อสังเกตุของผมคือ  ถ้าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  หรือ  จปฐ.  ที่ส่งเข้าไปประมวลผลที่กรมการพัฒนาชุมชน  มีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือ (ถ้าถามผม  ผมต้องตอบว่า  มีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือ  เพราะผมเป็นคนเก็บเอง  555) แสดงว่า  ครัวเรือนยากจนในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีชื่อติดอันดับต้น ๆ นั้น  ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขใด ๆ เลย  ตั้งแต่แผนฯ 8  แผนฯ 9  จนถึงแผนฯ 10  จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนยังคงเป็นจังหวัดเดิม ๆ ที่เราคุ้นเคยกันดี

หัวร่อมิได้  ร่ำให้มิออก  กับอันดับสาม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

ก่อนหยุด » « บัตรประจำตัวประชาชนเด็ก

2 Comments

  1. น่าเห็นใจ สำหรับยอดครอบครัวที่ยากจน ความสำคัญที่เห็นได้อย่างชัิดเจน และน่าคิดอีกว่า เขาเหล่านี้กินข้าวกับอะไร คิดที่ 20,000 บาท/ปี มีคนในครอบครัวเีพียงคนเดียว สามารถใช้ได้วันละ 50 กว่าบาท….ซึ่งเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีเพียง 1 คนใน 1 หลังคาเรือน….

  2. nengneng

    13 July, 2554 — 21 March, 2513

    @หมออนาเมา
    ที่หลายครัวเรือนผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขานำสิ่งที่หาอยู่หากินได้ตามธรรมชาติมาตีค่าเทียบเป็นเงินครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE