ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณมาเมื่อเดือนตุลาคม  คนพอชอก็ได้จัดการกับงานประจำอย่าง  การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  การอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  จนมาถึง การบันทึกข้อมูล  การนำส่งข้อมูล  ในตอนนี้ทราบมาว่าประมวลผลและสรุปออกมาเรียบร้อยแล้ว  แต่ผมเหน่ง คนพอชอ ยังไม่เห็นเลย (ฮา)หลังจากจบงานประจำอย่าง  จปฐ.  แล้วก็มาถึงงานประจำของคนพอชออีกอย่างหนึ่ง  คือการจัดทำแผนชุมชนครับ

วิทยากรกระบวนการจัดทำแผนชุมชน

วิทยากรกระบวนการจัดทำแผนชุมชน

แผนชุมชนคือ  กระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในชุมชน  พูดง่าย ๆ ตามแบบเหน่ง คนพอชอว่า  แผนที่คนในชุมชนร่วมกันกำหนดอนาคตของชุมชน  โดยการนำข้อมูล  จปฐ.  ข้อมูล  กชช.2 ค  ข้อมูลบัญชีครัวเรือนของชุมชน  จุดแข็ง  จุดอ่อนของชุมชน  มาทำการวิเคราะห์  เพื่อกำหนดเป็นแผน  กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน  โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้  เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการทำแผนชุมชน

ขั้นตอนในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนชุมชน  มีอยู่สาม สี่ขั้นตอนนี่ล่ะครับ  ขั้นตอนแรกคือ การเตรียมวิทยากรกระบวนการครับ  นอกจากวิทยากรจากหน่วยงานราชการแล้วควรจะมีวิทยากรกระบวนการที่เป็นคนในชุมชนด้วย  อาจจะเป็นกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำตามกฏหมาย  ผู้นำอื่น ๆ หรือข้าราชการเกษียณก็ได้ครับ  ขอให้ชาวบ้านศรัทธาและเข้าใจการดำเนินงานของชุมชนครับ

ต่อมาเป็นขั้นตอนที่สองคือ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ข้อมูลนี่ผมหมายถึง  ข้อมูล  จปฐ.  ข้อมูล กชช.2 ค  ข้อมูลบัญชีครัวเรือน  ที่ผ่านการรับรองจากการจัดเวทีประชาคมเรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนที่สามคือ กระบวนการเรียนรู้โดยเวทีประชาคม เป็นการนำเอาข้อมูลมาสู่เวทีประชาคม  ที่ให้คนในชุมชน  ร่วมคิด  ร่วมบอก  ร่วมคัดค้านและกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน  ที่ต่อมาจะกลายเป็นแผนชุมชนในขั้นตอนที่สี่

ในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 2552) องค์การบริหารส่วนตำบลที่ผมสังกัดอยู่  ได้กำหนดการออกจัดทำแผนชุมชน  แผนสามปี  พร้อมกับโครงการ  อบต.เคลื่อนที่  ซึ่งผมมองว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ  การจัดทำแผนชุมชนมันต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันครับ  มันต้องใช้เครื่องมือในการระดมความคิดของชาวบ้าน  เครื่องมือที่ผมก็ยังคิดไม่ออกในตอนนี้ว่าจะใช้ตัวไหนถึงจะดี

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments