เรียบร้อยไปแล้วสำหรับโครงการนี้  ต่อไปคงเหลือการติดตามและคอยควบคุมขบวนให้ไปตามทางที่ถูกที่ควร  ซึ่งบางครั้งมันเอาแน่ไม่ได้  สิ่งที่เราคิดไว้อาจเป็นไปอย่างอื่น

วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญมาให้ความรู้กับครัวเรือนตัวอย่าง

กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่เข้ารับการอบรม  มีเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย

กิจกรรมที่มีแทบทุกครั้งของการอบรม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments